U bent hier

9. Investeren in vastgoed

Het schoolvoorbeeld van een duurzaam kapitaalgoed dat tot het vaste kapitaal van een onderneming behoort (bedrijfsmiddel) is vastgoed, ofwel een onroerende zaak. In dit hoofdstuk wordt speciaal ingegaan op het investeren in vastgoed.

Eerst zal bepaald worden wat nu onder vastgoed moet worden verstaan. Vervolgens zullen de specifieke bepalingen betreffende de btw (ook omzetbelasting genoemd) en de overdrachtsbelasting worden behandeld. Nadat daarna wordt stilgestaan bij de WOZ (wet waardering onroerende zaken) en de gemeentelijke heffingen, zullen we aan het eind stilstaan bij de specifieke bepalingen in de winstsfeer.

Op de specifieke regels wordt ook al ingegaan in de diverse hoofdstukken elders in dit handboek. Voor zover mogelijk zal naar die diverse passages worden verwezen.

Als schoolvoorbeeld van een duurzaam kapitaalgoed dat tot het vaste kapitaal van een onderneming behoort (bedrijfsmiddel) is vastgoed, ofwel een onroerende zaak, te noemen. Om de specifieke belastingregels voor vastgoed te kunnen behandelen zal eerst in deze paragraaf het begrip nader afgebakend worden. Zaken Onder ‘zaken’ wordt volgens het...
Hoofdregel De hoofdregel luidt dat een levering van onroerende zaken en van rechten waaraan die onroerende zaken zijn verbonden is vrijgesteld van BTW. Uitzonderingen op de hoofdregel BTW In afwijking van de hiervoor weergegeven hoofdregel moet wel BTW worden berekend als: een gebouw of een gedeelte van een gebouw en het erbij behorende terrein...
Verschuldigdheid Overdrachtsbelasting is verschuldigd in geval van een verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak of van rechten waaraan een dergelijke onroerende zaak is onderworpen. In het artikel Vastgoed en BTW wordt een aantal rechten waaraan onroerende zaken kunnen zijn onderworpen nader omschreven. Onroerendezaakrechtspersoon...
Samenloop Het is mogelijk dat in het kader van een onroerendgoedtransactie zowel omzetbelasting als overdrachtsbelasting verschuldigd is. Denk bijvoorbeeld aan een levering gedurende de eerste twee jaar na eerste ingebruikname. In een groot aantal gevallen kan dan een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting worden gevraagd. In de wetgeving is...
In dit artikel zal aandacht worden geschonken aan een aantal gemeentelijke heffingen die worden geheven in het kader van bezit/gebruik van onroerend goed. In dit verband komt ook de (Wet) WOZ aan bod, omdat deze wet voorschriften bevat over het vaststellen van de grondslag van gemeentelijke heffingen met betrekking tot onroerende zaken...
De hoofdregel luidt dat bij de waardering van onroerende zaken in principe dezelfde regels gelden als bij de overige bedrijfsmiddelen. Voor de waardering van onroerend goed kan dus grotendeels aansluiting worden gezocht bij de vorige hoofdstukken. Een paar speciale aandachtsgebieden worden hier nog genoemd. Aftrek van onderhoudskosten...