U bent hier

8. Boetes

De fiscus heeft een aantal methoden om medewerking van belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen af te dwingen of gedragingen te bestraffen. Een van deze methoden is het opleggen van een fiscale boete. Een fiscale boete is geen schadevergoeding voor een eventueel door de Staat geleden nadeel. Net als bij de verkeersboetes en overige strafrechtelijke maatregelen hebben de fiscale boetes een bestraffend karakter. Wie niet wil horen, moet maar voelen! Het opleggen van een boete is dan ook aan te merken als het instellen van strafvervolging. Dit houdt overigens in dat degene die wordt beboet mag rekenen op bescherming van zijn rechten als burger op grond van de internationale verdragen zoals het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens.

Een verzuimboete heeft tot doel er voor te zorgen dat een belanghebbende zijn fiscale verplichtingen nakomt. Het gaat in het algemeen om eenvoudig te constateren feiten zoals het niet (tijdig) doen van aangifte of het niet (tijdig) betalen van belasting. Voor het opleggen van een boete moet het de belanghebbende kunnen worden verweten dat hij niet...
De vergrijpboete is gericht op het bestraffen van een handelen of nalaten waarbij sprake is van grove schuld of opzet. Het gaat om ernstiger handelingen en nalatigheden dan bij de verzuimboete. Grove schuld/opzet Grove schuld en opzet zijn gradaties van verwijtbaarheid. Het belang van het onderscheid ligt voornamelijk in de strafmaat. Bij grove...
Hieronder staan enkele aandachtspunten die bij fiscale boeten van belang zijn. Geen wanverhouding Wanverhouding Er mag geen wanverhouding zijn tussen het gepleegde feit en de opgelegde boete. Als bijvoorbeeld opzettelijk één dag te laat de loonbelasting wordt afgedragen, kan dat leiden tot een boete van 50% van de verschuldigde belasting. De...
Als de ondernemer niet op een juiste manier voldoet aan zijn fiscale verplichtingen, kan de fiscus gebruikmaken van de mogelijkheden hem een verzuim- of vergrijpboete op te leggen. Maar in een aantal gevallen zijn overschrijdingen van de fiscale regels zo ernstig, dat het strafrecht eraan te pas komt. Het belastingrecht kent hiervoor eigen regels...