U bent hier

3. Informatieverplichtingen

Omgang van en met de fiscus is een vak apart. Daarbij is het van groot belang dat u uw verplichtingen kent, maar ook uw rechten. Deze rechten en verplichtingen spelen een rol bij het doen van aangifte en het opleggen van aanslagen door de Belastingdienst. Stel de Belastingdienst neemt een ander standpunt in dan u, wat kunt u dan doen? Stel de Belastingdienst stelt u vragen, moet u daar dan op antwoorden? Misschien loopt de discussie met de fiscus uit de hand en moet u in bezwaar en mogelijk zelfs in beroep. Met welke regels moet u dan rekening houden? Daarnaast is de Belastingdienst ook gebonden aan regels. Het is van belang te onderkennen welke mogelijkheden en onmogelijkheden de Belastingdienst heeft om gegevens en informatie te verkrijgen om de materiële belastingschuld op juiste wijze te formaliseren in een belastingaanslag.

Informatieplichtigen Het is van belang te weten tot wie de fiscale informatieverplichtingen zich eigenlijk richten. De verplichting tot het verstrekken van informatie die van belang is voor de belastingheffing of voor de invordering van belasting geldt uiteraard voor de belastingplichtigen en -schuldigen zelf. De verplichtingen met betrekking tot...
De volgende zaken kunnen leiden tot een omkering en verzwaring van de bewijslast, namelijk het door de belastingplichtige (of zijn vertegenwoordiger): niet verstrekken van bepaalde gegevens en inlichtingen; het niet ter inzage geven van boeken en bescheiden; het niet, dan wel ondeugdelijk voeren van een administratie; en het niet doen van de ‘...
De informatieplichtige die gegevens en inlichtingen niet, onjuist of onvolledig verstrekt, riskeert een boete. Men dient bij de boeteoplegging een onderscheid te maken tussen aan de ene kant de aanslagbelastingen en de aangiftebelastingen en aan de andere kant tussen verzuimboeten en vergrijpboeten. Aanslagbelastingen Als het aan de grove schuld...
Het nakomen van de informatieverplichtingen kan eveneens worden afgedwongen door strafrechtelijke sancties. Strafrecht Het strafrecht vormt normaliter het sluitstuk bij de handhaving van de fiscale wetgeving. Deze sancties zijn gebaseerd op het normale strafrecht en hebben voor de belastingwet een nadere invulling gekregen. Strafbare feiten In de...
Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) wordt een klein uitstapje buiten het belastingrecht gemaakt. De WWFT regelt bijvoorbeeld de melding van ongebruikelijke transacties voor verschillende beroepsgroepen. WWFT Instellingen (ondernemingen en andere organisaties) zijn volgens de WWFT in de meeste gevallen...
De belastingplichtige die een onjuiste of onvolledig aangifte indient of zelfs helemaal geen aangifte doet, loopt het risico dat hij bij latere ontdekking daarvan een boete krijgt opgelegd. In ernstige gevallen riskeert hij zelfs strafrechtelijke vervolging. Hetzelfde geldt voor degene die de Belastingdienst geen of onjuiste of onvolledige...