U bent hier

11. Invordering van belastingschulden

Nadat de inspecteur de belastingaanslag heeft vastgesteld, is het de beurt aan de ontvanger. De ontvanger komt in beeld zodra de vastgestelde belastingschuld niet binnen de wettelijke termijn wordt betaald. Zodra dat feit zich voordoet gaat de ontvanger maatregelen treffen om de verschuldigde belasting te innen. Het invorderingsproces kent een aantal stappen die in beginsel moeten worden doorlopen voordat tot beslaglegging en in het laatste stadium tot uitwinning van de in beslag genomen zaken kan worden overgegaan. In dit hoofdstuk worden die stappen aan de orde gesteld.

Door de invoering van de Vierde tranche Awb is in titel 4.4 een regeling opgenomen inzake de bestuursrechtelijke geldschulden. In deze titel zijn de volgende afdelingen opgenomen: afdeling 4.4.1 : vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling afdeling 4.4.2 : verzuim en wettelijke rente afdeling 4.4.3 : verjaring afdeling 4.4.4 :...
Zoals bekend is het de inspecteur die de belastingaanslag vaststelt. De eerste daad van de invordering is het toezenden van het aanslagbiljet. De inspecteur stelt namelijk het aanslagbiljet ter invordering aan de ontvanger van de belastingen ter hand. Vervolgens moet de ontvanger het aanslagbiljet bekend maken door toezending of uitreiking aan de...
Als de belastingaanslag niet binnen de gestelde termijn is betaald, is de fiscus verplicht om schriftelijk een aanmaning te sturen. Daarin wordt vermeld dat de betaling uiterlijk binnen twee weken na de dagtekening moet plaatsvinden en dat als niet op tijd wordt betaald, de betaling wordt afgedwongen door middelen die bij de wet zijn bepaald. De...