U bent hier

5. Verplichtingen bij een controle van de fiscus

De meest indringende vorm van toezicht is de belastingcontrole. Een controleambtenaar komt dan immers enige tijd bij het bedrijf zelf over de vloer. Dit hoofdstuk geeft de spelregels weer die gelden bij een belastingcontrole. De spelregels, de rechten en verplichtingen, de niet zelden met elkaar conflicterende belangen van de belastingbetaler enerzijds en de Belastingdienst anderzijds, veroorzaken een zeker spanningsveld, waarbinnen voor beide partijen voorzichtig opereren vereist is. Kennis van de spelregels is daarvoor onontbeerlijk.

Het complex van spelregels bij een belastingcontrole is allerminst statisch van aard. De tijd waarin ze zijn opgesteld en worden opgesteld, drukt er een stempel op. Als een parlement spelregels moet opstellen die gaan gelden voor een belastingcontrole, staat het altijd voor de niet eenvoudige taak conflicterende belangen te laten harmoniëren. Aan...
Een bepaalde groep belastingplichtigen heeft een administratieverplichting. Administratieplichtig zijn lichamen zoals de bv en de nv, natuurlijke personen die een onderneming uitoefenen, bijvoorbeeld een eenmanszaak of vof, of een zelfstandig beroep, bijvoorbeeld een tandarts. Ook de natuurlijk persoon die vermogensbestanddelen ter beschikking...
Bij een boekenonderzoek moet de controleambtenaar zich houden aan een aantal regels. Aankondiging boekenonderzoek De controleambtenaar neemt vooraf contact op met de ondernemer om het boekenonderzoek aan te kondigen. Hij moet in overleg met de ondernemer een geschikte aanvangsdatum vaststellen. In uitzonderingsgevallen blijft een aankondiging...
Tijdens een controle heeft de ondernemer enige informatieverplichtingen. Deze worden in dit artikel behandeld, evenals de rechten van de ondernemer tijdens de controle Maar ook buiten een controle om heeft men informatieverplichtingen. Ook deze komen aan bod. Informatieplichtigen Belastingplichtigen Het is van belang te weten tot wie de fiscale...
Niet alleen de ondernemer, maar ook de controleambtenaar heeft uiteraard rechten en plichten waar hij zich aan hoort te houden. De controleur heeft het recht afschriften en fotokopieën te maken van de boeken en bescheiden. Formeel hoeft de ondernemer niet de kosten van deze kopieën op zich te nemen. ‘Snuffelen’ De controleambtenaar is niet bevoegd...
Als de ondernemer niet of niet volledig meewerkt aan de belastingcontrole (hij verstrekt bijvoorbeeld bepaalde gegevens niet, waartoe hij wel verplicht is) kan hem een administratieve sanctie worden opgelegd. Deze sanctie heeft als gevolg dat omkering van de bewijslast optreedt. Dit betekent dat als de inspecteur van de ingediende aangifte afwijkt...
Ongeschreven rechtsregels De Belastingdienst (ontvanger en inspecteur) is bij de uitoefening van haar taak gebonden om zich niet alleen te laten leiden door de wettelijke bepalingen maar is ook gehouden om rekening te houden met ongeschreven rechtsregels. Een strikte toepassing van de wet kan opzij worden gezet door de algemene beginselen van...
Praktische wenken Hierna volgen enkele praktische tips, zodat iedereen op het moment dat de controleambtenaar de onderneming bezoekt, weet hoe er moet worden gehandeld. Bekijk de legitimatie van de controlerende ambtenaar zorgvuldig en noteer eventuele bijzonderheden. Zorg dat degene die de controleambtenaar ontvangt, bijvoorbeeld de receptioniste...