U bent hier

19. Deelnemingsvrijstelling

Een Nederlandse moedermaatschappij en een Nederlandse dochtermaatschappij worden, buiten het geval van een zogenoemde fiscale eenheid, zelfstandig voor ieders eigen belastbare winst in de heffing van de vennootschapsbelasting betrokken. Wanneer een dochtermaatschappij haar belastbare winst, na aftrek van vennootschapsbelasting, (gedeeltelijk) als dividend aan haar moedermaatschappij uitkeert, zou zonder een nadere wettelijke voorziening dit ontvangen resultaat uit de deelneming ook nog een keer bij de moedermaatschappij worden belast en daarom tweemaal door vennootschapsbelasting worden getroffen. Een en ander geldt ook voor een dochtermaatschappij die in het buitenland is gevestigd en aldaar in de winstbelasting wordt betrokken.

Om deze dubbele heffing, die concernvorming sterk zou belemmeren, te voorkomen is de deelnemingsvrijstelling in de wet opgenomen. Ook voorkomt de deelnemingsvrijstelling, in het geval van verliezen, een dubbele verlies-neming.

 

Het regime van de deelnemingsvrijstelling houdt in beginsel in dat alle voordelen uit hoofde van een deelneming voor de belastingheffing buiten beschouwing worden gelaten, dat wil zeggen: alle met de deelneming behaalde winsten en verliezen. Vervreemdingsresultaten Onder de vrijstelling vallen alle voordelen die zijn genoten uit hoofde van de...
Uitgangspunt in de deelnemingsvrijstelling is dat deelnemingswinsten onbelast en deelnemingsverliezen niet aftrekbaar zijn. Liquidatieverliesregeling Op dit uitgangspunt geldt een belangrijke uitzondering in de vorm van de liquidatieverliesregeling. Bij liquidatie van een dochtervennootschap zou een op de deelneming geleden verlies definitief...
Vaak speelt de deelnemingsvrijstelling een rol bij de vraag of buitenlandse activiteiten van Nederlandse ondernemingen in de vorm van een dochtermaatschappij of een vaste inrichting (filiaal, geen aparte rechtsvorm) moeten worden gegoten. Deelnemingsvrijstelling De door een dochtermaatschappij behaalde winsten die zij als dividend uitkeert aan...
Als de door een vennootschap gehouden aandelen een deelneming vormen in de zin van de deelnemingsvrijstelling, is het dividend op de aandelen onbelast. Het is in die situatie niet zinvol eerst door de dochtermaatschappij dividendbelasting, die fungeert als een voorheffing op de vennootschapsbelasting, te laten inhouden en die vervolgens aan de...