U bent hier

3. Winstbepaling door vermogensvergelijking

Zowel de jaar- als de totaalwinst van een onderneming kan worden berekend aan de hand van een vermogensvergelijking. Bij de berekening van de winst volgens vermogensvergelijking spelen de begrippen stortingen en onttrekkingen een grote rol. Ook het begrip balanscontinuïteit is in dezen van belang, alsmede een belangrijke uitzondering hierop in het geval de zogenoemde foutenleer wordt toegepast. In dit hoofdstuk komt de winstberekening op basis van een vermogensvergelijking, alsmede de begrippen stortingen, onttrekkingen, balanscontinuïteit en foutenleer uitgebreid aan de orde.

 

De winstberekening zal meestal plaatsvinden aan de hand van een fiscale winst- en verliesrekening, waarop de inkomsten, uitgaven, afschrijvingen, etc. tegen elkaar worden afgezet. Vermogensvergelijking Een eenvoudige methode is de winstberekening via vermogensvergelijking. Daarvoor zijn zogenoemde winstbepalende balansen nodig, die volgens...
In dit artikel wordt het verschil tussen een kapitaalonttrekking en een kapitaalstorting voor de IB-ondernemer behandeld. Deze twee begrippen zijn van belang voor de vermogensvergelijking. Kapitaalonttrekking Een ondernemer kan voor privédoeleinden vermogensbestanddelen (geld, een auto, een computer) aan zijn onderneming onttrekken. De reden van...
Zoals al vermeld zijn, evenals bij de personenvennootschap, ook bij de bv de begrippen ‘kapitaalstortingen’ en ‘onttrekkingen’ van belang. Beiden moeten uit de winstberekening worden geëlimineerd. Vormen kapitaalstorting Kapitaalstortingen kunnen vele vormen aannemen. Gedacht kan worden aan zogenoemde formele en informele kapitaalstortingen,...
Aansluiting Om de som van de jaarlijkse winsten gelijk te doen zijn aan de totale winst, moet gedurende de bestaansduur van de onderneming de fiscale vermogensopstelling aan het eind van het jaar aansluiten op die aan het begin van het daaropvolgende jaar. Dit noemt men het beginsel van balanscontinuïteit. Door dit beginsel wordt bereikt dat geen...