U bent hier

2. De arbeidsovereenkomst

De werknemer staat centraal in de werknemers- en salarisadministratie. Zonder werknemers zou de administratie immers helemaal niet nodig zijn. De relatie met uw werknemers geeft u vorm in arbeidscontracten. Welke regels gelden daarvoor en welke flexibele arbeidsrelaties zijn er? In dit hoofdstuk staat de juridische relatie met uw werknemers centraal.

Meestal begint de komst van een nieuwe werknemer met een sollicitatieprocedure. Als kan het natuurlijk ook anders lopen. Bij het werven van een nieuw personeelslid zijn er een aantal punten die een werkgever in de gaten moet houden. Zowel hij als de sollicitant heeft baat bij een soepel verloop van de sollicitatieprocedure. Aan de medische keuring...
Is de werkgever met een sollicitant tot overeenstemming gekomen dat deze bij de organisatie aan de slag gaat, dan is het zaak een arbeidscontract op te stellen. Een arbeidsovereenkomst is in beginsel vormvrij. Dit wil zeggen dat deze op elke manier kan worden overeengekomen, ook mondeling bijvoorbeeld. Een aantal gegevens moet de werkgever echter...
De werkgever kan in de arbeidsovereenkomst ook een concurrentiebeding of een relatiebeding opnemen. Het concurrentiebeding is in de wet geregeld en dient ter bescherming van de belangen van de werkgever. Zie artikel 7:653 BW. De werknemer wordt door een concurrentiebeding belemmerd in zijn bewegingsvrijheid na afloop van het dienstverband. Die...
Als een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst sluiten, zullen zij arbeidsvoorwaarden overeenkomen; over de hoogte van het salaris, het aantal vakantiedagen, reiskostenvergoedingen enz. In hoeverre zijn partijen nu vrij om zelf afspraken te maken over hun arbeidsvoorwaarden? Hoofdregel in het Nederlandse recht is dat er...
De meest voorkomende arbeidsovereenkomst is nog steeds die voor onbepaalde tijd, met een vast aantal uren per week en met vaste werktijden. (Arbeids)overeenkomsten die hiervan afwijken worden flexibele (arbeids)overeenkomsten genoemd. Het aantal flexwerkers, mensen die werken op basis van een flexibele (arbeids)overeenkomst, neemt echter enorm toe...
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege en hoeft daarom niet te worden opgezegd. Deze vorm van arbeidsovereenkomst kan gebruikt worden om de geschiktheid van werknemers gedurende een wat langere duur dan de wettelijke proeftijd te testen. Uiteraard is zij ook geschikt om tijdelijke pieken en dalen op te vangen in het werk...
Bij een oproepcontract komen partijen overeen dat de werkgever de werknemer kan of moet oproepen als er werk voorhanden is. Er zijn twee varianten van oproepcontracten: de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht en de voorovereenkomst. Uitgestelde prestatieplicht Uitgestelde prestatieplicht De variant met uitgestelde prestatieplicht...
Uitzendovereenkomst De uitzendovereenkomst is een bijzonder soort arbeidsovereenkomst, namelijk die tussen een uitzendbureau – of detacheringsbureau of uitlener – en de werknemer, ofwel de uitzendkracht. De werkgever stelt daarbij, in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, de werknemer ter beschikking aan een derde – de...
Een thuiswerker is iemand die zijn werk niet verricht in het bedrijf van de werkgever, maar thuis of op een andere plaats. Hij kan op basis van een arbeidsovereenkomst voor de werkgever werken, maar zal dat veelal doen op basis van een andere overeenkomst. De werkgever gaat dan geen gezagsrelatie aan zoals bij een gewone werknemer die hij in...
Oudere werknemers zijn steeds vaker bereid en in staat om langer door te werken. Ook werkgevers willen ouderen graag langer laten doorwerken. Reden waarom met ingang van 1 januari 2016 de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is ingevoerd. Met deze wet is beoogd enerzijds het arbeidsrechtelijk regime voor AOW-gerechtigden te versoepelen en...
Iedere werknemer heeft in Nederland recht op gelijke behandeling op het werk. Dit geldt zowel voor de sollicitatieprocedure als tijdens het dienstverband. Discriminatiegronden In de wet is bepaald dat niemand ongelijk behandeld mag worden vanwege zijn of haar godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit,...