U bent hier

2. Controle door de fiscus

Een correcte belastingheffing is slechts mogelijk als de fiscus over voldoende informatie over de financiële positie van de belastingplichtige beschikt. Er zijn verschillende wegen waarlangs de fiscus deze informatie kan verkrijgen. Naast de belastingaangifte, waarin de belastingplichtige zijn financiële gegevens over een jaar aan de fiscus ter beschikking stelt, heeft de fiscus een behoorlijk aantal bevoegdheden zelf informatie in te winnen. De reden hiervoor is op zich begrijpelijk. Zou de fiscus voor zijn werkzaamheden alleen zijn aangewezen op de vrijwillige medewerking van de belastingplichtige, dan zou een correcte belastingheffing in veel gevallen onmogelijk zijn. In dit hoofdstuk worden controle, sancties, en bezwaar- en beroepsmogelijkheden besproken.

De Belastingdienst voert periodiek onderzoeken uit om te controleren of de werkgever op de juiste wijze zijn verplichtingen nakomt. De Belastingdienst streeft ernaar om eenmaal per vijf jaar te controleren. De dienst heeft wettelijk de bevoegdheid om bij een boekenonderzoek de administratie van de werkgever te controleren. Verschillende soorten...
Heeft de werkgever de brief waarin een boekenonderzoek wordt aangekondigd ontvangen, dan kan en moet hij aan de slag met de voorbereidingen. Liggen deze gegevens (deels) bij de boekhouder, belastingadviseur of in een archief, dan moet de werkgever ervoor zorgen dat hij de gegevens tijdig opvraagt. Voorbereidingen werkgever Het is ook van belang...
Tijdens een controle heeft de werkgever een aantal informatieverplichtingen. Deze komen in dit artikel aan de orde, evenals zijn rechten en plichten tijdens de controle Maar ook buiten een controle om heeft een werkgever informatieverplichtingen. Ook deze komen aan bod. Informatieplichtigen Het is van belang te weten op wie de fiscale...
In dit artikel komen enkele attentiepunten tijdens het boekenonderzoek aan de orde. Positie werkgever De werkgever is verplicht om de controleambtenaren van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Belastingdienst inzage te verlenen in de boeken en bescheiden. Alle gevraagde informatie moet worden verstrekt en de werkgever moet...
Na afloop van de controle vindt een bespreking plaats waarin de controleur zijn bevindingen doorgeeft aan de werkgever. Hij zal dan vertellen of hij vindt dat er correcties moeten plaatsvinden en zo ja, waarom. Ook heeft hij misschien nog enkele vragen, die de werkgever op dat moment kan beantwoorden.Dit is dé kans om een onjuist standpunt van de...
In de loop van de jaren is in Nederland langzaam het besef ontstaan dat er algemene beginselen en regels bestaan in het contact tussen de burger en de overheid. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden en nemen van besluiten door bestuursorganen zijn deze van belang. De regels en beginselen hebben een algemeen karakter: ze gelden niet alleen bij de...
Hieronder volgen enkele praktische tips, zodat iedereen op het moment dat de controleambtenaar de onderneming bezoekt, weet hoe er moet worden gehandeld. Bekijk de legitimatie van de controlerende ambtenaar zorgvuldig en noteer eventuele bijzonderheden. Zorg dat degene die de controleambtenaar ontvangt, bijvoorbeeld de receptioniste, weet wie de...
Er is een nieuwe ontwikkeling gaande waarbij de fiscus steeds minder op bezoek komt bij bedrijven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meerderheid van de Nederlandse belastingplichtigen vrijwillig aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Dat biedt een uitgangspunt om te zoeken naar samenwerking. Hiermee kunnen onnodige vragen, procedures en...