U bent hier

3. Scholing

Het lidmaatschap van de ondernemingsraad is geen activiteit die werknemers er zomaar even bij doen. Meepraten en meebeslissen met de bestuurder vraagt om specifieke vaardigheden, zoals samenwerken, vergaderen en argumenteren. Daarnaast is grondige kennis van het medezeggenschapsrecht uiteraard onmisbaar. Van OR-leden mag worden verwacht dat zij...
Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) hebben OR-leden, leden van de vaste commissies en onderdeelcommissies het recht om ‘scholing en vorming van voldoende kwaliteit’ te volgen. Maar nergens in de wet wordt uitgelegd wat de ondernemingsraad en de bestuurder hieronder moeten verstaan. Het begrip ‘kwaliteit’ heeft vooral betrekking op de...
Om goed in de ondernemingsraad te kunnen functioneren, heeft een OR-lid specifieke kennis en vaardigheden nodig. Om de werknemers goed te kunnen vertegenwoordigen en de verrichtingen van de ondernemer kritisch te kunnen volgen, is specifieke deskundigheid noodzakelijk. Daarom moeten OR-leden aandacht besteden aan hun eigen scholingsmogelijkheden...
Om het OR-werk zo goed mogelijk te kunnen doen, moeten de leden van een ondernemingsraad over nogal wat kennis en vaardigheden beschikken. Om deze kennis en vaardigheden te kunnen opdoen én bijhouden, is het noodzakelijk dat iedere OR regelmatig een cursus volgt. Tijdens zo’n cursus kan de kennis over de WOR weer worden bijgespijkerd, kan de OR...
De kosten van de scholing en vorming die OR-leden volgen moet de bestuurder betalen. Artikel 22, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt expliciet dat de bestuurder de scholingskosten voor zijn rekening neemt. Hoewel de OR zelf mag bepalen welke opleiding of cursus hij wil volgen, moet de raad wel over de omvang van de...
De ondernemingsraad mag in principe zelf kiezen welke scholing de OR-leden gaan volgen. De bestuurder neemt alle kosten van scholing en vorming voor zijn rekening en daarom is overleg tussen de OR en de bestuurder noodzakelijk. Om jaarlijks gekissebis te voorkomen, kan de OR ervoor kiezen om de bestuurder te vragen om een (jaarlijks)...
OR-leden hebben een wettelijk recht om scholing te volgen. Maar dat betekent niet dat zij daar ook automatisch gebruik van kunnen maken. De bestuurder kan allerlei redenen hebben om de scholingsplannen van de OR te dwarsbomen. Om problemen met de bestuurder zoveel mogelijk te voorkomen, kan het nuttig zijn duidelijke afspraken te maken over de...
Een ondernemingsraad die sterk wil staan als er met de bestuurder moet worden overlegd of onderhandeld over het aantal scholingsdagen, moet die behoefte natuurlijk wel kunnen onderbouwen. Door een goede analyse te maken van de behoefte aan scholing, kan de OR aantonen waarom het noodzakelijk is dat leden een bepaalde cursus of training volgen. Op...
Nadat de OR zijn scholingsbehoefte in kaart heeft gebracht, is het goed om de resultaten van dat zelfonderzoek vast te leggen. Dat kan in een OR-scholingsplan. Hierin vertaalt de OR zijn scholingsbehoeften en -wensen in concrete opleidingen en trainingen. Met een helder, goed onderbouwd scholingsplan staat de OR sterker bij de onderhandelingen met...
OR-leden moeten zich blijven ontwikkelen om hun werkzaamheden in de ondernemingsraad goed uit te kunnen voeren en in de besprekingen met het bestuur goed voor de dag te komen. Daarom maken veel OR-leden gebruik van scholing. Om een duidelijke keuze voor een opleiding te maken is het belangrijk om rekening te houden met twee zaken: De...
Veel ondernemingsraden stelden zich in 2013 de vraag hoe de bestuurder zou reageren op de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) op het punt van het scholingsrecht en de scholingskosten. De wetswijziging maakte de bestuurder immers direct verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten van OR-scholing. De verwachting was dat veel...
Bij een scholing moet de OR natuurlijk een geschikte opleidingsaccommodatie kiezen. De OR kan hierover met de bestuurder onderhandelen. Om een geschikte opleidingsaccommodatie aan de bestuurder te kunnen voorleggen, moet de OR daarom wel wat vooronderzoek gedaan hebben. Maar er is natuurlijk geen tijd om urenlang locaties en tarieven te...
Veel OR-leden hebben maar weinig waardering voor de waarde van het werk dat ze binnen de ondernemingsraad doen. Ze denken dat ze niets hebben aan hun OR-lidmaatschap voor hete verloop van hun loopbaan. Zulke sceptische OR-leden doen zichzelf tekort. Bovendien vergeten ze dat ze hun werkzaamheden in de medezeggenschap inzetten voor hun carrière...
Het vak OR-trainer bestaat nog niet zo heel lang. Ook is het geen beschermd beroep. Iedereen kan zichzelf OR-trainer noemen. Een serieuze OR mag geen genoegen nemen met de eerste de beste amateurtrainer. Een ondernemingsraad die zichzelf serieus wil blijven ontwikkelen, komt alleen vooruit met training door een professional. Een goede OR-trainer...