U bent hier

10. Financiële bedrijfsvoering

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de bestuurder de verplichting om de OR minstens twee maal per jaar inzicht te geven in het financiële beleid van de onderneming. Hiervoor zal hij in de regel meerdere stukken met bedrijfseconomische cijfers aan de OR verstrekken. Veel gebruikte bronnen zijn de jaarstukken,...
Onderstaand schema geeft een overzicht van de informatierechten die de OR heeft binnen ondernemingen met uiteenlopende rechtsvormen. Het schema moet steeds van links naar rechts worden doorlopen. Verband informatierechten en rechtsvorm onderneming Rechtsvorm onderneming OR heeft recht op 1. De onderneming is een NV, BV, commerciële stichting of...
Bij het interpreteren van bedrijfseconomische cijfers in bijvoorbeeld de jaarrekening krijgt de OR dikwijls te maken met kengetallen. Dit zijn belangrijk hulpmiddelen om de financiële stand van zaken in een onderneming te duiden. Kengetallen bieden grote voordelen: ze maken de bedrijfsprestaties meetbaar en maken vergelijkingen mogelijk met andere...
Om het reilen en zeilen van de onderneming goed te kunnen beoordelen, moet de ondernemingsraad onder meer beschikken over financieel-economische informatie. De bestuurder moet deze ongevraagd aan de OR verstrekken. Een van de documenten waar de raad in dit verband recht op heeft, is het bestuursverslag (voorheen: jaarverslag). In dit document...
Iedere ondernemingsraad moet kunnen beschikken over de diverse financiële documenten die worden opgesteld door de organisatie waarin dit orgaan actief is. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het bestuursverslag (voorheen: jaarverslag), tussentijdse cijfers, het meerjarenplan, de begroting, investeringsplannen, en dergelijke. Voor de OR...
Voor de meeste ondernemingen is het noodzakelijk om regelmatig te investeren, bijvoorbeeld in bedrijfsmiddelen, gebouwen, technologieën, kennis en personeel. Hiervoor is lang niet altijd genoeg vermogen aanwezig en in dat geval zal de onderneming extern vermogen moeten aantrekken. Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe aandelen uit te geven, maar ook...
Als een organisatie van plan is om bepaalde investeringen te doen, gaat het bijna altijd om zeer belangrijke beslissingen. Want hiermee is vaak veel geld gemoeid, dat bij een investering in bijvoorbeeld een gebouw, bedrijfsmiddelen of een groot project voor lange tijd wordt ‘vastgelegd’. Geïnvesteerd geld is immers maar moeilijk – of zelfs...
De werkgever betaalt heel wat premies voor zijn werknemers. Bij de premies werknemersverzekeringen zijn ook premies voor de Ziektewet (ZW) opgenomen. Deze zijn opgesplitst. Zo betaalt de werkgever een aparte premie voor de ZW-uitkeringen van flexwerkers. De werkgever kán er echter ook voor kiezen om deze premie ZW-flex niet te betalen. Daar staat...
Verzuim is voor veel organisaties een grote kostenpost. Een zieke werknemer heeft voor de werkgever financiële consequenties: hij moet verplicht loon doorbetalen, zich inspannen voor de re-integratie en vervanging regelen. Goed verzuim- en re-integratiebeleid kan veel kosten beperken, maar uitval van zieke werknemer is nooit helemaal te voorkomen...
Steeds meer organisaties sluiten een verzuimverzekering af. Dat is niet vreemd, aangezien de werkgever van de overheid steeds meer verantwoordelijkheden krijgt op het gebied van verzuim – en dus ook met steeds hogere mogelijke kosten te maken krijgt. Maar is het nu ook altijd voordelig om een verzuimverzekering af te sluiten? En welke variant past...
Als werknemers langdurig – geheel of gedeeltelijk – arbeidsongeschikt raken, kunnen ze in inkomen flink achteruit gaan. Om te voorkomen dat werknemers hierdoor in de problemen komen, kunnen ze mogelijk aanspraak maken op een uitkering. Dit is vastgelegd in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De overheid wil echter werkgevers en...
Als de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA wil worden, doet hij dat volledig vrijwillig. Iedere organisatie mag die keuze zelf maken: de overheid heeft bij de WGA nadrukkelijk gekozen voor een hybride stelsel waarin UWV en private uitvoerders onderling concurreren en er dus voor werkgevers iets te kiezen valt. Eigenrisicodragen kan bij de...
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een arbeidshandicap bij gewone werkgevers aan het werk kunnen. Werkgevers zijn vaak huiverig om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen, omdat die over het algemeen minder...
Omdat de overheid een groot deel van de kosten van WIA-uitkeringen op werkgevers verhaalt, kan arbeidsongeschiktheid van werknemers een organisatie veel geld kosten. Dit betekent in de eerste plaats dat de financiële gezondheid van een bedrijf of instelling in positieve zin kan worden beïnvloed door werk te maken van uitvalpreventie en een...