U bent hier

3. Ziekte en verzuim

Veel ondernemingsraden zijn – al dan niet via een VGWM-commissie – direct betrokken bij het opstellen van het arbobeleid van hun organisatie. Waar deze betrokkenheid in de planfase ontbreekt, kan de OR in elk geval invloed uitoefenen via het instemmingsrecht. In beide gevallen kunnen NEN-normen de raad een stevig houvast bieden. Zelfs voor een...
Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat voorkomt dat werknemers ziek worden en ervoor zorgt dat werknemers die ziek uitvallen zo snel mogelijk terugkeren op de werkvloer. Maar het ziekteverzuim zo laag mogelijk houden is geen sinecure. Geen enkele bestuurder zal er in slagen het ziekteverzuim helemaal uit te bannen. Maar als hij de...
Als een werknemer langdurig uitvalt, is de werkgever verplicht zich in te spannen om de werknemer te laten re-integreren in het arbeidsproces. Ook de werknemer heeft verplichtingen: hij moet meewerken aan zijn re-integratie en mag zijn genezing niet belemmeren. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking...
Als een werknemer door ziekte of handicap niet kan werken, is zijn werkgever verplicht gedurende twee jaar het loon door te betalen. Die verplichting tot loondoorbetaling staat los van de oorzaak en aard van de ziekte; ook als de ziekte niets te maken heeft met het werk, moet de werkgever het loon doorbetalen. Alleen als werknemers zelf hun re-...
Werkgevers zijn verplicht om het loon van een zieke werknemer twee jaar lang door te betalen. Maar daar staat natuurlijk wel iets tegenover. De werknemer moet in ruil voor dat loon zijn uiterste best doen om – snel maar verantwoord – weer aan het werk te kunnen. Houdt de werknemer zich niet aan die verplichting, dan kan de werkgever sancties...
Op grond van de Arbowet is iedere werkgever verplicht om een goed arbobeleid te voeren, dat gericht is op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Met name grotere organisaties kiezen er vaak voor om bij dit arbobeleid te werken met een arbomanagementsysteem (AMS). Dit is een gestructureerde methode om het beleid volgens...
Volgens de Wet verbetering poortwachter is een werkgever gedurende de periode van loondoorbetaling verantwoordelijk voor re-integratie van zijn zieke werknemer. Die verplichting geldt niet alleen voor mogelijke werkzaamheden in de eigen organisatie. Als terugkeer in de eigen functie óf een andere passende functie binnen de eigen organisatie niet...