U bent hier

5. Adviesrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft in specifieke situaties het recht om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit van de bestuurder. Dit lijkt nogal vrijblijvend, aangezien dit de indruk kan wekken dat de directie het OR-advies eenvoudig naast zich neer kan leggen, maar dit is zeker niet het geval. De bestuurder is bij bepaalde onderwerpen...
Het verloop van een adviesprocedure is aan veel regels gebonden. Deze moeten ervoor zorgen dat de OR een eerlijke kans krijgt om op een zorgvuldige wijze te adviseren, op een moment dat het definitieve besluit van de bestuurder nog te beïnvloeden is. In de praktijk wordt regelmatig van de wettelijke regels afgeweken. Dat is geen probleem, zolang...
In de wet staat hoe een adviesprocedure moet verlopen, maar de wet vertelt niet hoe de ondernemingsraad (OR) ervoor kan zorgen dat de kans van slagen - daadwerkelijk invloed uitoefenen - bij het uitbrengen van een advies zo groot mogelijk is. Het behandelen van een adviesaanvraag is niet iets wat de raad zomaar even doet. Dit vergt vaak de nodige...
In de vorige paragrafen is uitgebreid aandacht besteed aan de adviesprocedure die een ondernemingsraad kan volgen. Een dergelijke aanpak blijft dicht bij de wettelijke bepalingen en wordt ook wel ‘klassiek adviseren’ genoemd. De OR kan echter ook kiezen voor aan alternatieve aanpak. Dit is vooral aan te bevelen als de raad echt uit is op het...
Het kan altijd gebeuren dat tijdens of na afloop van een adviesprocedure een meningsverschil ontstaat tussen de ondernemingsraad en de directie. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de bestuurder een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de OR. Ook komt het voor dat de bestuurder zijn besluit in zo’n situatie al uitvoert zonder rekening te...
De opsomming in artikel 25 lid 1 WOR van de onderwerpen waarover de ondernemingsraad adviesrecht heeft, wordt gekenmerkt door zeer uiteenlopende situaties. Dit brengt met zich mee dat de OR in de praktijk met nogal wat verschillende adviesaanvragen te maken kan krijgen, die allemaal hun eigen specifieke aandachtspunten, valkuilen en vraagstukken...
Op grond van artikel 25, lid 1a en b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad het recht om te adviseren over een fusie, een overname en over andere duurzame samenwerkingsverbanden tussen twee of meer organisaties. In de praktijk is het soms erg moeilijk om aanspraak te maken op het adviesrecht, bijvoorbeeld omdat er een...
Artikel 25, lid 1c WOR geeft de ondernemingsraad adviesrecht over het beëindigen van bepaalde werkzaamheden. Dit kan ook inhouden dat de bestuurder álle activiteiten wil staken! Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een ondernemer het bedrijf niet wil voortzetten, bijvoorbeeld omdat hij toe is aan zijn pensioen, maar er niet in is geslaagd om een...
De ondernemingsraad heeft op basis van artikel 25, lid 1d WOR adviesrecht over belangrijke inkrimpingen, uitbreidingen of veranderingen van de werkzaamheden. Inkrimping of beëindiging? Een inkrimping kan sterk lijken op het beëindigen van bepaalde werkzaamheden, want ook bij een inkrimping kunnen gedwongen ontslagen vallen. Meer informatie over...
Op basis van artikel 25 lid 1 sub e WOR heeft de OR adviesrecht over wijzigingen in de organisatie en in de verdeling van bevoegdheden. Het gaat hierbij onder meer om reorganisaties en andere belangrijke wijzigingen in de wijze waarop de onderneming is georganiseerd. De OR moet in de praktijk vooral opletten of de bestuurder in alle gevallen...
De ondernemingsraad heeft op grond van artikel 25 lid 1 sub f adviesrecht als de plaats verandert waar de onderneming de werkzaamheden uitoefent. Dit houdt in dat de OR adviesrecht heeft bij een verhuizing. Als de directie slechts een bepaalde afdeling wil verplaatsen – bijvoorbeeld van een nevenvestiging naar het hoofdkantoor – is het afhankelijk...
Sommige adviesrechten die de ondernemingsraad heeft, worden in de praktijk maar weinig gebruikt. Artikel 25 lid 1 sub g, dat de OR het recht geeft om te adviseren op het groepsgewijs erven of inlenen van arbeidskrachten, is hiervan een goed voorbeeld. Toch is het zaak om alert te blijven: in sommige ondernemingen is dit recht van de OR wel...
De ondernemingsraad heeft een flinke vinger in de pap bij voorgenomen besluiten die betrekking hebben op belangrijke investeringen en kredieten. De OR heeft hierover adviesrecht op basis van artikel 25 lid 1 sub h, i en j van de WOR. Belangrijke investeringen Met name bij voorgenomen investeringen wordt in de praktijk nogal eens gediscussieerd...
Artikel 25 lid 1 sub k bepaalt dat de ondernemingsraad adviesrecht heeft over het invoeren of wijzigen van een belangrijke technologische voorziening. Technische hulpmiddelen Bij technologische voorzieningen moet onder meer worden gedacht aan technische hulpmiddelen op het gebied van automatisering, communicatie, informatievoorziening en de (...
Eén van de onderwerpen waarover de OR adviesrecht heeft, is de (bedrijfs)milieuzorg, en wel op grond van artikel 25 lid 1 sub l van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het gaat hierbij om álle maatregelen op het gebied van de milieuzorg, inclusief het gevoerde beleid. Milieuzorgsysteem In de praktijk wordt vaak gesproken over het...
Ondernemers kunnen ervoor kiezen om het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid én het uitbetalen van ziekengeld aan flexkrachten niet bij UWV te verzekeren, maar zelf het financiële risico te dragen. Het gaat dan om de betaling van WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers en van Ziektewetuitkeringen aan de zogenoemde ‘vangnetters’: tijdelijke...
Wat in de praktijk nogal eens vergeten wordt, zowel door de bestuurder als door de ondernemingsraad, is dat de OR adviesrecht heeft als de directie een opdracht geeft aan een externe deskundige met betrekking tot één van de vele onderwerpen waarover de raad advies mag uitbrengen. Besluitvorming Het adviesrecht bij externe adviesopdrachten is...
Bij een faillissement van de onderneming krijgt de OR in de meeste gevallen niet de kans om advies uit te brengen omdat de faillissementaanvraag afkomstig is van externe partijen. Is er sprake van een mogelijke doorstart van de onderneming, dan verandert dat de zaak. In dergelijke gevallen heeft de raad volgens een uitspraak van de Hoge Raad wél...
In artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is geregeld dat de ondernemingsraad de gelegenheid moet krijgen advies uit te brengen over belangrijke voorgenomen financiële of organisatorische besluiten. De bestuurder moet dit advies op tijd inwinnen, zodat het OR-advies van wezenlijke invloed kan zijn op het definitieve besluit. De...
In de praktijk gebeurt het weleens dat een bestuurder geen adviesaanvraag indient, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat een voorgenomen besluit niet adviesplichtig is, en de ondernemingsraad het hiermee niet eens is. Dan kan de OR besluiten om naar de rechter te stappen, maar dat is wel een paardenmiddel. In dergelijke situaties zijn er namelijk ook...
De ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van medewerkers binnen een organisatie. Daarbij is samenwerking met de bestuurder een belangrijk gereedschap. Toch kunnen er conflicten ontstaan. Als de ondernemingsraad en de bestuurder daar niet samen uit kunnen komen, zal een onafhankelijke partij zich over de kwestie buigen. Volgens de Wet op de...
De OR heeft adviesrecht bij belangrijke bedrijfsorganisatorische besluiten. In zulke gevallen is de bestuurder verplicht een adviesaanvraag neer te leggen bij de OR. Voordat hij een definitief besluit neemt, moet hij het advies van de OR afwachten. Wijkt het OR-advies af van het besluit van de bestuurder, dan moet de bestuurder zich houden aan...
Pilots, experimenten of ‘sandbox-situaties’ zijn belangrijk voor een organisatie die zich wil ontwikkelen. Bestuurders maken in zo’n ontwikkelfase graag gebruik van de mogelijkheid om proef te draaien met onderwerpen waar gewoonlijk de OR iets over te zeggen heeft. Zo kan een bestuurder via een pilot willen experimenteren met de introductie van...