U bent hier

7. Instemmingsrecht

Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad in een groot aantal specifieke situaties instemmingsrecht. De bestuurder en de OR moeten zich hierbij aan een aantal spelregels houden. Zo is de bestuurder verplicht om een schriftelijke instemmingsaanvraag in te dienen en mag de OR zijn definitieve beslissing pas nemen...
Het verloop van een instemmingsprocedure is aan regels gebonden. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat een aantal bepalingen waaraan zowel de bestuurder als de OR zich moeten houden, vanaf het moment dat de bestuurder de eerste voorzichtige plannen heeft voor een instemmingsplichtig besluit tot aan het moment dat de bestuurder zijn...
In de WOR is vastgelegd welke regels de ondernemer en de ondernemingsraad moeten volgen bij de behandeling van een stemmingsverzoek. Maar in de wettekst zullen OR-leden tevergeefs zoeken naar een praktische beschrijving van de procedure. Om OR-leden toch enige houvast te bieden, geeft dit artikel een beschrijving van de stappen die de raad kan...
Instemmingsplichtige besluiten zorgen voor veel conflicten tussen bestuurders en ondernemingsraden. Soms dient een bestuurder – bewust of onbewust – geen instemmingsverzoek in bij de OR. Of de bestuurder start de uitvoering van een besluit terwijl de ondernemingsraad hier niet mee heeft ingestemd. In zulke gevallen moet de OR weten welke...
Als bij een conflict tussen ondernemingsraad en bestuurder één van beide partijen besluit om een beroepsinstantie in te schakelen, zoals de kantonrechter of – bij adviesplichtige onderwerpen – de Ondernemingskamer, is de insteek van zo’n procedure dat één van beide partijen in het gelijk wordt gesteld. Óf de bestuurder winst óf de ondernemingsraad...
Naast informatierecht, initiatiefrecht, overlegrecht, adviesrecht en instemmingsrecht heeft de ondernemingsraad in bepaalde gevallen ook nog een ander recht: het overeenstemmingsrecht. Dit recht – dat zowel bestuurders als ondernemingsraden nogal eens verwarren met het instemmingsrecht – komt niet voor in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)...
Het artikel Instemmingsrecht in de WOR besteedt aandacht aan de opsomming in artikel 27 lid 1 van de WOR van de onderwerpen waarover de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft. Al deze onderwerpen hebben hun eigen specifieke aandachtspunten, valkuilen en vraagstukken. Dit artikel geeft een opsomming van instemmingsplichtige onderwerpen en enkele...
Het aanvullend werkgeverspensioen is belangrijk voor de werknemers én voor de onderneming. Het is daarom bij uitstek een onderwerp waar de OR een belangrijke rol kan spelen door alle belangen goed tegen elkaar af te wegen. De OR die op dit terrein zijn invloed wil aanwenden, moet echter rekening houden met diverse beperkingen. De raad heeft sinds...
Artikel 27 lid 1 sub a geeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een winstdelingsregeling. Deling van de winst Bij een winstdelingsregeling krijgen werknemers onder bepaalde voorwaarden een extra uitkering, die gekoppeld wordt aan de winst die de onderneming heeft behaald. In zo’n regeling staat...
Volgens artikel 27, lid 1 sub a heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht als de bestuurder een spaarregeling wil vaststellen, intrekken of wijzigen. Spaarloon, levensloop, vitaliteit De meest gebruikelijke spaarregeling die ondernemingen kenden voor hun werknemers, was de spaarloonregeling. Voor de spaarloonregeling moest de bestuurder een...
De ondernemingsraad heeft op grond van artikel 27 lid 1 sub b WOR instemmingsrecht over het invoeren, wijzigen en intrekken van regelingen omtrent werktijden en vakantie. Arbeidstijdenwet Met betrekking tot de werktijden is er al veel geregeld in de Arbeidstijdenwet. Het is aan de OR (maar ook aan de PVT) om te controleren of de bestuurder de...
Artikel 25, lid 1c van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat de OR instemmingsrecht heeft over het invoeren, wijzigen of intrekken van een belonings- en functiewaarderingssysteem. Veel ondernemingsraden denken dat zij hierdoor inspraak hebben in de hoogte van de feitelijke beloning die werknemers krijgen, maar dit is niet het geval. Het...
Een onderwerp dat nauw samenhangt met de inrichting van het belonings- en functiewaarderingssysteem, is de beoordelingsregeling. Een werknemer die een duidelijk omschreven functie uitoefent, kan op basis van de functie-eisen door de werkgever beoordeeld worden. Die beoordeling zal vaak doorwerken in de beloning: de werknemer kan in aanmerking...
De werkgever en de werknemers werken in principe samen bij de bestrijding en preventie van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat is tenminste het uitgangspunt van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet. Die wet bepaalt dat de werkgever moet overleggen met de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) over de uitvoering van...
Zonder de instemming van de ondernemingsraad kan de bestuurder geen besluiten nemen over de invoering, wijziging of intrekking van het opleidingsbeleid. Artikel 27 lid 1 sub f van de WOR geeft de ondernemingsraad namelijk instemmingsrecht over het opleidingsbeleid van de organisatie. Dit instemmingsrecht heeft betrekking op alle collectieve...
Op grond van artikel 27 lid 1 sub h heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op een regeling voor bedrijfsmaatschappelijk werk. Dubbelop In feite is de vermelding van het bedrijfsmaatschappelijk werk in dit onderdeel van de wet dubbelop. Bedrijfsmaatschappelijk werkt maakt normaal gesproken immers deel uit van het arbo- en ziekteverzuimbeleid...
De OR heeft op basis van artikel 27, lid 1i van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht bij regelingen op het gebied van werkoverleg. Hieronder wordt verstaan iedere vorm van periodiek overleg tussen werknemers en hun eigen leidinggevenden. Directe medezeggenschap In het werkoverleg wordt meestal vooral gesproken over de organisatie...
De OR heeft instemmingsrecht op eventuele klachtenregelingen, en wel op grond van artikel 27 lid 1 sub j WOR. In zo’n regeling staat op welke wijze werknemers een klacht kunnen indienen en welke procedure er moet worden gevolgd bij de afhandeling hiervan. Beroepsmogelijkheid Het gaat bij klachtenregelingen waar de OR zich door middel van het...
De ondernemingsraad (OR) heeft op basis van artikel 25, lid 1k en l van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht als de ondernemer een regeling wil invoeren, wijzigen of intrekken met betrekking tot de registratie, het omgaan met en de bescherming van persoonsgegevens. Hetzelfde geldt voor het vaststellen, intrekken of wijzigen van...
Artikel 27 lid 1 sub b geeft de OR instemmingsrecht bij een voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een verlofregeling. Verlofregelingen In de wet en in veel cao’s zijn nogal wat regelingen opgenomen over verlof, bijvoorbeeld voor ziekte, doktersbezoek, ondertrouw en huwelijk, calamiteitenverlof, et cetera. Sommige cao’s geven de...
Pilots, experimenten en proeftuinen zijn belangrijk voor een organisatie die zich wil ontwikkelen. Veel bestuurders maken in de ontwikkelfase van beleidsplannen vaak graag gebruik van de optie om te proefdraaien. Zo’n pilotproject of experiment is al gauw een zaak van de OR. Als een bestuurder wil experimenteren met nieuw arbobeleid, aanpassing...
De Arbowet verplicht iedere werkgever zich bij de zorg voor gezond en veilig werk te laten bijstaan door deskundige personen. Eén van deze deskundige personen is altijd ook werknemer van de organisatie: de preventiemedewerker. De Arbowet kent deze persoon een aantal taken toe op het gebied van risicobeheersing binnen de organisatie. De...