U bent hier

2. Dit zegt de wet

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR een wettelijke basis voor het goed kunnen uitvoeren van de taken goed te kunnen uitvoeren. Zonder de WOR zou de ondernemingsraad voor het uitoefenen van zijn taken volledig afhankelijk zijn van de welwillendheid van de bestuurder en veel bestuurders zitten niet per se niet op kritische vragen en...
In principe kent de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aan de ondernemingsraad verschillende rechten toe, zoals het advies- of instemmingsrecht over bepaalde besluiten door de bestuurder. Maar als de organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die de werkgever dwingende regels oplegt, kan dat de inspraak van de OR flink...
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is niet de enige wet waar een OR naar kan verwijzen als hij aanspraak maakt op medezeggenschapsrechten. Er zijn nog diverse andere wetten en regels waar de raad rechten aan kan ontlenen. Niet alle ondernemingsraden zijn zich daar in voldoende mate van bewust. Dat is jammer, want vaak zal zo'n OR op die manier...
De ondernemingsraad is volgens de Wet College voor de Rechten van de Mens (WCRM) één van de partijen die aan het College voor de Rechten van de Mens kan vragen om te onderzoeken of er in een bepaalde situatie sprake is van ongewenst onderscheid. Dit recht van de OR sluit aan bij de zorgtaak die de raad heeft op het gebied van het voorkomen van...
De ondernemingsraad komt herhaaldelijk in de Arbeidsomstandighedenwet – kortweg Arbowet – voor. Het uitvoerigst gebeurt dat in hoofdstuk 3 van deze wet, waar de leden van de OR (of de PVT of de belanghebbende werknemers) diverse rechten krijgen toegekend. Daarnaast staan er in hoofdstuk 4 enkele verwijzingen naar de OR. Dat maakt de Arbowet voor...
De WOR is natuurlijk de belangrijkste wet voor de OR, maar ook andere wetten kennen de medezeggenschap een rol toe. Eén van die wetten is de Arbeidstijdenwet (ATW). Een aantal bepalingen uit de ATW zijn voor de OR van belang. Deze bepalingen geven de OR aardig wat invloed, zeker als het gaat om werken op zondag. Rechten in de WOR De...
Een goede ondernemingsraad volgt het beleid van de bestuurder van de organisatie natuurlijk kritisch. Maar de raad is vanuit zijn positie doorgaans niet bij machte het strategisch beleid van de organisatie te sturen. Toch heeft de OR van een besloten vennootschap (BV), naamloze vennootschap (NV), coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij (OWM...
Een bestuurder die van plan is binnen drie maanden meer dan twintig werknemers te ontslaan, moet een ontslagvergunning aanvragen. Hij krijgt dan te maken met de Wet melding collectief ontslag (WCMO). Deze wet beschrijft het proces dat een bestuurder moet volgen die voor zijn werknemers collectief ontslag aanvraagt. In dit proces heeft de OR...
Als het gaat om de correcte bedrijfsvoering van de onderneming, staat de ondernemingsraad niet met lege handen. Artikel 25 van de WOR geeft de OR namelijk het adviesrecht over onderwerpen die samenhangen met het goed en verstandig bestuur. De bestuurder moet de OR onder andere om advies vragen bij ‘belangrijke’ voorgenomen besluiten die gevolgen...
De belangrijkste rechten van de ondernemingsraad rondom pensioen zijn vastgelegd in de WOR. Daar is immers het instemmingsrecht geregeld bij verzekerde pensioenregelingen. Maar ook de Pensioenwet bevat nog enkele artikelen die de ondernemingsraad rechten geven bij pensioenregelingen. Bijvoorbeeld het informatierecht als de ondernemer achterblijft...
In de Wet arbeid en zorg (WAZO) zijn verschillende vormen van verlof geregeld. Als de werkgever ten nadele van werknemers wil afwijken van de wettelijke verlofregels, heeft de ondernemingraad volgens deze wet instemmingsrecht. Een OR die in zo’n situatie adequaat wil handelen, moet dus weten bij welke verlofvormen hij dit recht kan laten gelden...
De Wet flexibel werken (WFW) heeft per 1 januari 2016 de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) vervangen. De Wet flexibel werken geeft werknemers het recht om minder of meer uren te gaan werken: een aanpassing van de contractuele arbeidsduur dus. Dit konden werknemers volgens de WAA overigens ook al. Nieuw in de WFW is dat werknemers de werkgever ook...