U bent hier

13. Gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen is een groot arborisico. Gevaarlijke stoffen kunnen heel uiteenlopende risico’s meebrengen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, van een calamiteit met dodelijke slachtoffers door ontploffing of brand, tot vergiftiging of onvruchtbaarheid. Komen werknemers in de organisatie in aanraking met één of meer...
Is de organisatie gevestigd in een bedrijfspand dat vóór 1993 gebouwd is, dan is de kans groot dat er asbest in is verwerkt. Dat hoeft niet meteen arbeidsrisico’s op te leveren. Gaat de organisatie echter bouwen, slopen of renoveren, dan kan dit anders liggen. Vinden zulke werkzaamheden plaats zonder afdoende veiligheidsmaatregelen, dan kan het...
In principe wordt bijna iedere Nederlander wel eens blootgesteld aan vluchtige organische stoffen. Denk maar aan uitlaatgassen op straat. Als werknemers als gevolg van hun werk (meer dan normaal) in aanraking komen met vluchtige organische stoffen, is er echter sprake van een arbeidsrisico. Deze stoffen zijn namelijk schadelijk voor de gezondheid...
De risico’s van asbest zijn alom bekend. Veel minder bekend zijn de schadelijke gevolgen van kwartsstof. Kwartsstof tast – net als asbest – de longen aan. Deze schade openbaart zich bovendien pas als het te laat is. Vinden er in de organisatie processen plaats waarbij werknemers met kwartsstof in aanraking kunnen komen, dan is het van groot belang...
De arboprofessional bekommert zich dagelijks om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Hij ziet erop toe dat zij niet overmatig in aanraking komen met gevaarlijke stoffen, zoals chemische stoffen of biologische agentia. Maar ook fijnstof valt onder deze categorie. Fijnstof is een verzamelnaam voor alle deeltjes die zo klein zijn dat ze...
In menige werkplaats of magazijn rijden vrachtwagens naar binnen en naar buiten. Hierdoor lopen werknemers het gevaar te worden blootgesteld aan dieselmotorenemissie (DME), de uitstoot van deze vrachtwagens. De emissie (uitstoot) van dieselmotoren van shovels, kranen en vrachtwagens bevat kankerverwekkende (roet)deeltjes. Blootstelling hieraan kan...
Nanomaterialen zijn overal om ons heen. Ze zijn er van nature, bijvoorbeeld door (bos)branden of vulkaanuitbarstingen. Of ze worden door de mens opgewekt. Onbedoeld, zoals de uitstoot van auto’s en energiecentrales, maar ook bewust: ze worden in producten verwerkt om er bijzondere eigenschappen aan te geven. Nanodeeltjes zijn minuscuul klein: een...
Biologische agentia zijn micro-organismen die zo klein zijn dat ze met het blote oog meestal niet te zien zijn. Zulke organismen zijn vrijwel overal aanwezig, dus ook op de werkplek. Dat is niet altijd een probleem, want lang niet alle agentia zijn schadelijk voor mensen. Er zijn echter ook behoorlijk wat agentia die ziektes en infecties kunnen...
Er zitten behoorlijk wat gevaarlijke stoffen in de Nederlandse bodem. Ze zijn giftig of kankerverwekkend. Werknemers in de grond-, weg- en waterbouw kunnen hieraan blootstaan. Te denken valt aan graafwerkzaamheden, bodemsanering, baggerwerkzaamheden, aanleg van kabels en leidingen, funderingswerkzaamheden en reconstructies van wegen. In al deze...
In Nederland worden elke dag honderdduizenden tonnen gevaarlijke stoffen vervoerd, zoals chemicaliën, radioactieve en explosieve stoffen. Deze stoffen zijn gevaarlijk voor mens, dier en milieu. Als de organisatie zich bezighoudt met het vervoer van gevaarlijke stoffen, gelden allerlei extra (strenge) regels. Die gaan over de vervoermiddelen zelf,...