U bent hier

3. Loonheffingen

Voor werkgevers is de loonbelasting de meest belangrijke heffing. De loonbelasting is in de meeste gevallen een voorheffing op de inkomstenbelasting en wordt door de werknemer dan ook verrekend met de door hem te betalen inkomstenbelasting. Een belangrijk aandachtspunt in de loonbelasting is de waarderingssystematiek van loon in natura. Voor die waardering zijn tal van regels opgenomen in de loonbelasting. Deze vindt u terug in dit hoofdstuk. Ook de heffing van premies via de loonbelasting komt aan bod.

Voorheffing De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dit wil zeggen dat de loonbelasting is te verrekenen met de inkomstenbelasting. In veel gevallen is de loonbelasting een eindheffing en hoeft er geen verdere inkomstenbelasting te worden geheven na de loonbelasting. Inhoudingsplicht De loonbelasting wordt ingehouden door de...
Tarief loonbelasting/premie volksverzekeringen Het tarief dat moet worden toegepast voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen is afhankelijk van het belastbare inkomen van de werknemer. De bedragen van de loonbelasting die moeten worden ingehouden zijn gebaseerd op het schijventarief. Momenteel zijn er vier schijven in de loon- en...
De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen het inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Nederland kent de volgende werknemersverzekeringen: Werkloosheidswet (WW); Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); Ziektewet (ZW). Aangifte De Belastingdienst is...
De Zorgverzekeringswet voorziet in een basisverzekering die voor alle verzekerden gelijk is. Basisverzekering Er is een basisverzekering die – de naam zegt het al – de basisziektekosten dekt. Naast de basisverzekering kunnen verzekerden aanvullende verzekeringen afsluiten. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht, wat inhoudt dat...
Om onderzoek en zeevaart te stimuleren bestaat in Nederland de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (‘WAV’). Loonheffing Op basis van de WAV hoeft de werkgever minder loonheffing af te dragen dan dat hij op aangifte verschuldigd is. In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekering...
Normaal gesproken houdt de werkgever loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) in op het loon van de werknemer. Voorheffing De werknemer kan de ingehouden loonheffing verrekenen met de inkomstenbelasting die hij is verschuldigd. De loonheffing is dan een voorheffing op de inkomstenbelasting. Eindheffing Er bestaat de mogelijkheid...
Naast de ‘reguliere’ eindheffing kennen we ook pseudo-eindheffingen. Pseudo-eindheffingen nemen een nog meer bijzondere plaats in binnen de wereld van de loonheffingen dan reguliere eindheffingen. Terwijl de reguliere eindheffingen bij de werkgever in de plaats komen van de normale heffing bij de werknemer, vormen pseudo-eindheffingen een...
Op het moment dat de loonadministratie is aangelegd en het personeel aan de slag is, is het tijd voor de werkgever om aan zijn verplichtingen als inhoudingsplichtige te voldoen. Inhouding van loonheffing De loonheffing wordt geheven door inhouding op het loon. De werkgever berekent de verschuldigde bedragen over het loon van de werknemer. Deze...
Het overkomt iedere administrateur wel eens: er worden per ongeluk te weinig loonheffingen afgedragen en de Belastingdienst klopt aan met een naheffingsaanslag. Wat zijn de regels rondom naheffingen? Anders dan bij de inkomstenbelasting het geval is, heeft de inspecteur geen nieuw feit nodig om te kunnen naheffen. Termijn Als hij er na een tijdje...
Als de inspecteur een werkgever een naheffingsaanslag oplegt, zal hij in principe daarnaast ook een boete opleggen. De werkgever heeft immers te weinig belasting betaald en dit wordt beschouwd als een strafbaar feit, waarvoor hij een boete krijgt. Beboetbare feiten Er zijn twee soorten beboetbare feiten: het verzuim en het vergrijp. Het...
Vóór de invoering van de Wet uniformering loonbegrip (WULB) per 1 januari 2013 was de omschrijving van het loon voor de werknemersverzekeringen gebaseerd op de definitie van het loon in de loonbelasting. Maar daarop bestonden diverse uitzonderingen. Hierdoor moest de werkgever eerst een paar correcties toepassen op het loon voor de loonbelasting...
In bepaalde situaties neemt UWV de uitbetaling van de werknemer van de werkgever over. De uitkering die de werknemer aan de werknemer betaalt (rechtstreeks of via de werkgever) is meestal een percentage van het laatstverdiende loon van de werknemer. UWV hanteert echter altijd een bovengrens. Dit wordt het maximumdagloon genoemd. Het maximumdagloon...