U bent hier

9. Geschil met de fiscus

Wanneer een aanslag is opgelegd of een beschikking is uitgevaardigd en belastingplichtige (particulier of ondernemer) is het niet eens met deze aanslag of beschikking, kan hij in bezwaar gaan. Zeker in het geval een boete in geding is, kan dit een verstandige keuze zijn. Wanneer men namelijk een pleitbaar standpunt heeft, kan de boete worden verminderd tot nihil. Ook een eventuele overschrijding van de redelijke termijn kan tot matiging van de boete leiden. Als na de bezwaarprocedure geen wenselijk resultaat overblijft, kan de belastingplichtige in beroep gaan bij de rechtbank. Tegen een uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof. Tegen een uitspraak van het hof kan beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in ons land voor onder meer het belastingrecht.

Het kan gebeuren dat de fiscus het niet eens is met de aangifte, het verzoek of het standpunt dat de belastingplichtige heeft ingediend of ingenomen. Meer informatie In de meeste gevallen zal de fiscus dan contact opnemen. Hij verzoekt dan of om extra informatie. Het kan ook zijn dat de inspecteur zijn standpunt meldt en vraagt om een reactie. In...
Na of tijdens een onderhandeling kan men een compromis sluiten met de fiscus over de vaststelling van de belastingaanslag. Vaststellingsovereenkomst Van belang is dat het fiscale compromis als een civielrechtelijke vaststellingsovereenkomst heeft te gelden. De Hoge Raad heeft dit al een groot aantal jaren geleden beslist. Nu het compromis...
Op elke beslissing van de Belastingdienst staat beschreven wat u kunt doen als u het niet eens bent met die beslissing. U kunt dus altijd op het formulier of in de brief vinden wat de juiste manier is om de beslissing aan te vechten: bezwaar maken, een verzoekschrift indienen, of in beroep gaan. De Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR ) kent...
Het kenmerkende verschil tussen de bezwaar- en de beroepsprocedure is dat in de beroepsprocedure een onafhankelijke rechter een beslissing neemt in plaats van het bestuursorgaan (zoals de Belastingdienst) zelf. Daarbij moet de belastingplichtige zich goed ervan bewust zijn dat hij het geval in volle omvang moet voorleggen aan de rechter. De...
De laatste instantie waar een belanghebbende naartoe kan met bezwaren tegen belastingaanslagen en fiscale beschikkingen is de Hoge Raad. Beroep in cassatie kan alleen worden ingesteld als het hof volgens de indiener van het beroepschrift op (een van) de volgende punten onjuist heeft gehandeld: de voorgeschreven vormen zijn niet in acht genomen (...
Het voeren van een bezwaar- en een beroepsprocedure zal in de regel nogal wat kosten met zich brengen. Onder voorwaarden kan men deze kosten (gedeeltelijk) vergoed krijgen. Griffierecht De vergoeding van het griffierecht is geregeld op een tweetal plaatsen in de Algemene wet bestuursrecht. Ingetrokken beroep Wanneer het beroep is ingetrokken omdat...
Hoewel de Hoge Raad altijd wordt aangeduid met ‘ons hoogste rechtscollege’, heeft hij niet in alle opzichten het laatste woord. In toenemende mate wordt het recht beïnvloed door verdragsrechtelijke bepalingen en de uitleg die daaraan wordt gegeven door internationale gerechtshoven. Dit geldt in het bijzonder voor het belastingrecht. Arresten van...