U bent hier

1. Het loonbegrip

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: oktober 2015

Loon vormt de kern van uw werkzaamheden. Over fiscaal loon moet u immers loonheffingen berekenen en als er geen sprake is van fiscaal loon, hoeft dat niet. Daarom moet u precies weten wanneer er sprake is van loon voor de loonheffingen. Wat er allemaal als (fiscaal) loon kwalificeert, is in de praktijk vaak onduidelijk. Dit geldt ook voor wie er precies loon kan ontvangen en welke regels gelden rond de hoogte ervan.

afspraken

De werknemers van uw onderneming verwachten uiteraard een beloning voor hun geleverde arbeid. Over de vorm en hoogte van dat loon zult u daarom afspraken met de werknemers moeten maken.

Inhoudingsplichtige

fiscale loon

Voor u is het fiscale loon relevant; het loon dat in de loonheffingen moet worden betrokken. De loonheffingen bestaan uit de loonbelasting/premie volksverzekeringen (samen ook wel de loonheffing genoemd), de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor het fiscale loon aan uw werknemers is uw onderneming de inhoudingsplichtige.

De Wet uniformering loonbegrip heeft er per 2013 voor gezorgd dat er voor álle loonheffingen nog slechts één loonbegrip geldt. De enige twee uitzonderingen op dit uniforme fiscale loonbegrip zijn loon uit vroegere dienstbetrekking en eindheffingsloon.

Het Burgerlijk Wetboek stelt dat loon een tegenprestatie is voor geleverde arbeid. Feitelijk strekt het loonbegrip zich echter verder uit dan dat. Dat wordt ook duidelijk als wordt gekeken naar de fiscale definitie van loon, die uiteraard voor u van groot belang is. Fiscaal gezien kwalificeert elk voordeel voor werknemers dat uit de...
Het is in de praktijk niet zo dat in elke situatie waarin er een beloning wordt gegeven voor verrichte arbeid, er ook meteen sprake is van loon. Dat hangt namelijk van de specifieke situatie af. Zoals uit de fiscale definitie van loon ook blijkt, is er alleen sprake van loon in het geval van een dienstbetrekking. Dat betekent dat alleen de...
In principe is de hoogte van het loon iets waar werkgever en werknemer samen afspraken over maken. U bent echter niet helemaal vrij om de hoogte van het loon naar wens vast te stellen. Zo heeft u altijd met wettelijke bepalingen te maken, en mogelijk ook met cao-bepalingen. Minimum De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) bepaalt dat...
Sowieso is een goede salarisadministratie onontbeerlijk om de beloningen die werknemers uit de dienstbetrekking ontvangen fiscaal correct te kunnen verwerken en zo het juiste bedrag aan verschuldigde loonheffingen te kunnen berekenen. Daarnaast bent u ook verplicht om bepaalde administratieve zaken goed te regelen, mogelijk op straffe van een...