U bent hier

7. Auto van de zaak

Veel werkgevers stellen aan hun werknemers een auto ter beschikking om, voor de uitoefening van de dienstbetrekking, hun mobiliteit te vergroten. Echter, de zogenoemde auto van de zaak vormt een secundaire arbeidsvoorwaarde die zich breder uitstrekt dan mobiele werknemers zoals vertegenwoordigers en buitendienst personeel. In dit hoofdstuk leest u behalve over de personenauto, ook over de fiscale behandeling van de bestelauto van de zaak.

Een werkgever die aan zijn werknemer een personenauto ter beschikking stelt, heeft daarvoor meestal twee motieven. Het kan zijn dat de werknemer de auto nodig heeft om zakelijke ritten te maken en wellicht ook om naar zijn werk te komen. Het kan ook zijn dat de werkgever zijn werknemer niet alleen wil belonen in geld, maar ook in natura; in dit...
Als een werkgever een auto van de zaak aan zijn werknemer ter beschikking stelt die de werknemer ook voor privédoeleinden mag gebruiken, is er sprake van een bevoordeling. Omdat deze bevoordeling zijn grond vindt in de dienstbetrekking van de werknemer is er sprake van een belaste looncomponent. In dit artikel wordt behandeld hoe het privévoordeel...
Voor milieuvriendelijke auto's zijn al jaren lagere bijtellingspercentages van toepassing via een korting op het standaardpercentage. De kortingen waren afhankelijk van het CO2-uitstoot. Zo gold bijvoorbeeld in 2016 nog een korting van 10% op de basisbijtelling van 25% voor auto's met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram per kilometer. Sinds...
De bijtelling kan achterwege blijven voor de werknemer die op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto van de zaak. Dit moet dan wel door de werknemer of werkgever worden aangetoond, bijvoorbeeld aan de hand van een sluitende rittenregistratie. Als dit bewijs niet kan worden geleverd, loopt de werkgever risico op naheffing met...
Soms krijgt u te maken met bijzondere situaties als u een werknemer een auto ter beschikking wilt stellen. Als u een deel van het jaar een auto ter beschikking stelt bijvoorbeeld, bij vervangend vervoer of een ruilauto voor in de vakantie of als werkgever in de autobranche.
De salarisadministrateur verwerkt het privévoordeel van de auto van de zaak door per loontijdvak een tijdsevenredig deel van de waarde van het privégebruik tot het loon van de werknemer te rekenen. Verder dient hij rekening te houden met de werknemersverzekeringen. Verwerking in de loonaangifte De salarisadministrateur rekent per loontijdvak een...
Een werkgever die werknemers in dienst heeft die in een personenauto of bestelauto van de zaak rijden, krijgt naast de loonheffingen ook te maken met de omzetbelasting (hierna: BTW). De BTW op de aanschaf, het onderhoud en gebruik kan de werkgever aftrekken voor zover de auto uiteraard wordt gebruikt voor belaste omzet. Gebruikt de werknemer de...
Alle regelingen op het gebied van de auto van de zaak gelden ook voor de bestelauto van de zaak. Denk hierbij aan de kilometerregistratie en de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik. Maar daarnaast zijn er voor bestelauto’s ook aanvullende regels. Die regels komen verderop aan bod. eerst wordt de situatie waarbij de bestelauto voor...