U bent hier

10. Alternatief voor bezwaar en beroep

In het vorige hoofdstuk is uiteengezet wat de mogelijkheden zijn om een geschil met de fiscus te beslechten. Veelal ligt het op de weg van een belastingplichtige om tegen een aanslag, of een andere door de belastingdienst gegeven beschikking, bezwaar aan te tekenen. Wanneer dit bezwaar afgewezen wordt, staat de beroepsmogelijkheid bij het Gerechtshof open. In dit hoofdstuk zal nader in worden gegaan op alternatieven voor deze bezwaar- en beroepsprocedures. Drie opties springen dan het meest in het oog: de ambtshalve vermindering, de hardheidsclausule en de Nationale ombudsman.

De belastinginspecteur moet de wettelijke regels en de jurisprudentie op het gebied van interpretatie van wettelijke voorschriften volgen. Arresten (van de Hoge Raad) en uitspraken (van de gerechtshoven en rechtbanken) hebben een declaratoir karakter, wat wil zeggen dat ze verklaren wat recht is. Ze hebben geen terugwerkende kracht (tenzij...
‘Hardheidsclausule’ is een term die gebruikt wordt in de Nederlandse wet en regelgeving. Hiermee geeft men aan dat de instantie, die belast is met de uitvoering van een wet of regel, de bevoegdheid heeft om van die wet of regel af te wijken als toepassing van die wet of regel voor een persoon of groep van personen onbedoeld en onvoorzien...
Het instituut van de Nationale Ombudsman heeft met betrekking tot belastinggeschillen slechts een beperkte bevoegdheid; in feite kan de Ombudsman niet meer doen dan het optreden van belastingambtenaren toetsen aan fatsoensnormen. Het kan gebeuren dat het spaak loopt tussen u en de Belastingdienst/overheid. Via de gebruikelijke procedures zoals het...