U bent hier

6. Personeelssubsidies

Werkgevers kunnen besparen op loonkosten door slim gebruik te maken van subsidies en voordelen. Zo hoeft een werkgever op basis van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WAV) in bepaalde gevallen minder loonheffing af te dragen dan dat hij op aangifte verschuldigd is. Werkgevers die een leerling of student begeleiden kunnen met de subsidieregeling praktijkleren een tegemoetkoming krijgen in de kosten. En voor bepaalde groepen werknemers kunnen werkgevers lage-inkomensvoordeel of een loonkostenvoordeel krijgen. Laat geen geld liggen!

Organisaties die werknemers in dienst hebben met een relatief laag loon, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een vaste tegemoetkoming per uur. Dit wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) genoemd. Er is geen maximum aan de duur van het lage-inkomensvoordeel. Zolang per kalenderjaar aan de voorwaarden wordt voldaan, heeft de organisatie recht...
Het lage-inkomensvoordeel ontvangen werkgevers voor werknemers die over het kalenderjaar genomen een uurloon hebben van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon . Tot en met 2019 bestonden er twee categorieën: Voor werknemers die 100% tot en met 110% van het minimumloon verdienen: € 1,01 per gewerkt uur, met een jaarmaximum van...
Ondernemingen worden sinds 2017 geconfronteerd met extra loonkosten door wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). In twee stappen is per 1 juli 2017 en 1 juli 2019: de minimumleeftijd voor het reguliere wettelijke minimumloon verlaagd van 23 jaar naar 22 jaar (per 1 juli 2017) en verder naar 21 jaar (per 1 juli 2019) en...
De uurloongrenzen van het jeugd-LIV voor een bepaald kalenderjaar laten altijd op zich wachten tot halverwege het jaar. Ze kunnen namelijk pas worden vastgesteld als het wettelijk minimumloon voor de 2e helft van het kalenderjaar bekend is. De leeftijd van de werknemer op 31 december van het voorgaande kalenderjaar is voor het jeugd-LIV...
Met ingang van 1 januari 2018 zijn de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting voor de doelgroep van de banenafspraak op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) vervangen door een nieuw systeem met tegemoetkoming in de vorm van loonkostenvoordelen voor werkgevers. De...
De tarieven van de loonkostenvoordelen (LKV's) worden niet elk kalenderjaar bijgesteld. Ze zijn sinds de invoering van de LKV's per 2018 onveranderd. Hoeveel loonkostenvoordeel de onderneming krijgt, hangt af van: de hoeveelheid verloonde uren van de werknemer; en het loonkostenvoordeel dat de werkgever wil aanvragen; hoelang de werkgever dit...
Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever zijn loon in beginsel doorbetalen. Voor werknemers met een arbeidshandicap of ziekte én voor werknemers die voorafgaand aan het dienstverband onder de categorie 'oudere werklozen' vielen, geldt echter onder bepaalde voorwaarden de zogeheten no-riskpolis. Dit houdt in dat de werkgever voor deze...
Organisaties kunnen met de subsidieregeling praktijkleren een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij hebben gemaakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Maar de subsidie is ook een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Doel De...