U bent hier

12. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: juni 2015

Bij het behandelen van belastingzaken is de fiscus gebonden aan een aantal spelregels die ook wel bekend staan als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. U kunt er een beroep op doen als u van mening bent dat de Belastingdienst haar boekje te buiten gaat of in strijd met de spelregels handelt. In dit hoofdstuk maken we u wegwijs in een achttal beginselen die ten doel hebben de relatie tussen de bestuursorganen enerzijds en burgers, bedrijven en organisaties anderzijds in goede banen te leiden.

beginselen van behoorlijk bestuur

vertrouwensbeginse

Niet alle beginselen van behoorlijk bestuur zijn vastgelegd in wetgeving. Zo speelt het gewoonterecht als rechtsbron een belangrijke rol: besluiten van bestuursorganen moeten in overeenstemming zijn met de ongeschreven beginselen, zoals het vertrouwensbeginsel, het verbod van vooringenomenheid en het recht op een correcte en faire behandeling.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur hebben twee functies. In de eerste plaats vormen zij de norm voor het handelen van bestuursorganen en in de tweede plaats vormen zij de beroepsgrond voor burgers of bedrijven en tevens de toetsingsgrond voor de rechter. Een mogelijk effect van een beroep op de beginselen kan zijn dat – in deze context...
U mag erop vertrouwen dat de fiscus gewekte verwachtingen nakomt. U ontleent deze ‘gewekte verwachtingen’ aan diverse soorten mededelingen, waaronder algemene, ter kennis van het publiek gebrachte inlichtingen (bijvoorbeeld ministeriële besluiten, brochures), maar ook, vaak meer op een individuele situatie afgestemde, toezeggingen van of afspraken...
De fiscus moet gelijke gevallen gelijk behandelen. U kunt zich beroepen op het gelijkheidsbeginsel als u feitelijk bewijs kunt overleggen dat de Belastingdienst een andere belastingplichtige in dezelfde fiscale omstandigheden gunstiger heeft behandeld. Het gaat hierbij met name om het beroep op een bepaald begunstigend landelijk beleid. Zo mag de...
De Belastingdienst handelt in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel als zij zonder goede reden afwijkt van een vaste gedragslijn. Bij het nemen van besluiten heeft de dienst een actieve onderzoeksrol: zij moet alle belangrijke feiten zorgvuldig onderzoeken en de belangen van alle partijen meewegen. Als u bijvoorbeeld bij uw winstaangifte heeft...