U bent hier

8. Personeelsbeleid

Werkgevers en werknemers moeten veel afspraken maken om goed samen te kunnen werken. Er zijn diverse manieren om die afspraken vast te leggen, bijvoorbeeld in de cao en de individuele arbeidsovereenkomst. Veel organisaties hebben daarnaast een personeelsreglement: een basisdocument dat voor alle werknemers geldt. Er staan dus alleen algemene...
Gedwongen ontslag van personeelsleden vormt één van de minder aangename onderwerpen waar een OR mee te maken kan krijgen. Het is dan ook zaak optimaal gebruik te maken van de invloed die de raad via het instemmingsrecht kan uitoefenen op het ontslagbeleid. Het is wel van belang dat de OR daarbij de nieuwste regels in het ontslagrecht kent. De Wet...
Het aanstellingsbeleid van een organisatie omvat alle regelingen op het gebied van werving en selectie. Het gaat hierbij om de werving van nieuwe medewerkers, maar ook om regelingen over interne doorstroommogelijkheden. Wil de werkgever een nieuwe regeling invoeren of een bestaande regeling wijzigen of afschaffen, dan heeft de OR instemmingsrecht...
Een werkgever kan niet zonder werknemers. Toch is het in dienst nemen van personeel vaak een belastende factor voor werkgevers: het brengt diverse verplichtingen en risico’s met zich mee. Ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte, loonadministratieve plichten, recht op een vast contract bij een keten van tijdelijke contracten: zaken om...
Een belangrijk instrument van de werkgever om het doen en laten van medewerkers te monitoren, is het personeelsbeoordelingssysteem. Dat bestaat in de regel uit een cyclus van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Cruciaal hierbij is objectiviteit, betrouwbaarheid en transparantie: werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun functioneren...
Als gevolg van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is op 1 juli 2015 de ontslagvergoeding grotendeels uit beeld verdwenen. Alleen als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of ernstige nalatigheid van de werkgever, kan de kantonrechter nog een ontslagvergoeding toekennen. In andere gevallen ontvangt de werknemer alleen een transitievergoeding...
Sinds 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor vergoedingen bij ontslag. Voorheen konden werknemers een ontslagvergoeding toegekend krijgen door de kantonrechter. Bij ontslag via UWV stond de werknemer met lege handen. Dit onderscheid bestaat niet meer: ongeacht de ontslagroute hebben werknemers recht op de zogenoemde transitievergoeding bij...
Alleen werknemers die minimaal twee jaar (24 maanden) in dienst zijn geweest, hebben nu recht op een transitievergoeding. Het type contract – bepaalde of onbepaalde tijd – maakt daarbij niet uit. Per 1 januari 2020 krijgt een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op een (beperkte) transitievergoeding, dus zelfs bij proeftijdontslag. Dit is...
De vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse beroepsbevolking hebben samen grote gevolgen voor het bedrijfsleven. De samenstelling van het gemiddelde personeelsbestand verandert: het percentage ouderen op de werkvloer wordt naar verhouding steeds groter. Dit wordt nog versterkt door actief overheidsingrijpen. Zo is de fiscale ondersteuning van...
In Nederland hebben werknemers recht op allerlei vormen van verlof. De regelingen staan voor een groot gedeelte vast: aan de basis kan de werkgever niet zo gemakkelijk tornen. Maar hier en daar is ook speelruimte voor werkgever, OR en vakbonden. De OR kan met de bestuurder onderhandelen over uitbreidingen van de wettelijke verlofregelingen of...
Werknemers hebben een wettelijk recht op vakantie. Ze hebben die vrije tijd nodig om te herstellen van hun werkzaamheden. Als ze goed zijn uitgerust, kunnen ze weer fris aan het werk. De OR moet erop toezien dat werknemers de vakantiedagen krijgen waar ze recht op hebben. Per 1 januari 2012 de regels ingrijpend veranderd. Daarom is het van belang...
Bijna iedere organisatie kent het fenomeen werkoverleg. Het is een moment waarop medewerkers en leidinggevenden informatie kunnen uitwisselen. De werkgever kan in een regeling afspraken maken over de frequentie, duur en inhoud van het werkoverleg. Dit heeft in de regel een motiverend en productiviteitverhogend effect op medewerkers. De OR heeft...
Organisaties opereren in een veranderende omgeving. Vergrijzing, ontgroening, groei of krimp: het zijn maak enkele voorbeelden van factoren waar organisaties mee te maken krijgen en waar ze op moeten reageren. Om het personeelsbestand goed op de steeds veranderende situatie en dus organisatiedoelen te laten aansluiten, doen organisaties aan...
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze veelbesproken wet moet ervoor zorgen dat werknemers met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk aan de slag komen in reguliere banen, bij reguliere werkgevers. Zulke inschakeling van arbeidsgehandicapten vormt een onderwerp dat de OR na aan het hart hoort te liggen. A rtikel 28, lid 3 van de WOR...
Wil een organisatie overleven en haar bestaansrecht behouden, dan is het cruciaal dat zij zich snel aanpast aan economische en maatschappelijke veranderingen. Voortdurende verbetering van de kennis, ervaring, kwaliteit van het werk en de dienstverlening is daarbij een belangrijke succesfactor. Maar die ambities kan een werkgever alleen realiseren...
Open communicatie is cruciaal voor een gezonde verhouding van iedere werkgever met zijn werknemers. Goede communicatie voorkomt misverstanden of een opstapeling van onuitgesproken frustraties. Met een goede klachtenregeling creëren organisaties een uitlaatklep voor deze communicatie. Wil de bestuurder een klachtenregeling instellen, dan heeft de...
De Nederlandse arbeidsmarkt verandert continu. De vergrijzing van de beroepsbevolking zorgt ervoor dat iedereen langer moet doorwerken en dat werkgevers rekening moeten houden met minder aanwas van jong talent. Het is voor werknemers daarom een constant proces om kennis en vaardigheden op peil te houden. Om deze redenen is het van belang dat de...
Het reservoir aan goede arbeidskrachten in Nederland is zeker niet onbeperkt. Daarom kan het voor een organisatie soms handig zijn om buitenlandse werknemers aan te trekken. Kenniswerkers of seizoenarbeiders, bijvoorbeeld. Dit is in de meeste gevallen gewoon toegestaan, als de organisatie en de werknemers tenminste aan een aantal voorwaarden...
Het fenomeen ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) is inmiddels wel algemeen bekend. Deze – al niet meer zo fonkelnieuwe – visie op flexibel werken biedt duidelijke voordelen, maar steeds meer organisaties ervaren ook de nadelen van HNW. Sommige bedrijven zijn er zelfs van teruggekomen. Niettemin biedt HNW veel mogelijkheden, maar het werk, de werknemer én de...
De rechten die werknemers op het gebied van flexibel werken kunnen uitoefenen, kunnen in veel organisaties behoorlijke impact hebben op de wijze waarop het werkproces is georganiseerd. Werknemers kunnen tegenwoordig niet alleen vragen om aanpassing van de omvang van hun werkweek, maar ook om een flexibele omgang met hun werktijden en werkplekken...
Als een bedrijf of instelling flexibel(er) om wil gaan met werktijden, arbeidsduur en werklocaties, heeft dat vanzelfsprekend allerlei organisatorische consequenties. De OR kan tijdens het plan- en besluitvormingsproces een belangrijke rol spelen en heeft meerdere rechten ter beschikking om die rol nader gestalte te geven. Als het goed is, heeft...
Een OR die zijn taken serieus neemt, doet er alles aan om de werkgever te bewegen veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. In sommige branches zijn niet alleen de alleen de omstandigheden op de werkvloer relevant, maar moet ook de werknemer medisch gezien aan specifieke eisen voldoen om überhaupt veilig zijn werk te doen. Daarom is het...
Als een werknemer in de organisatie waarvoor hij werkt een ernstige misstand constateert of vermoedt, komt hij vaak voor een dilemma te staan. Het is natuurlijk het prettigste als hij zo'n kwestie kan melden bij het management, zodat dit er iets tegen kan doen. Zijn er echter leden van het management of andere leidinggevenden bij de vermeende...