U bent hier

3. Informatierecht

De ondernemingsraad heeft twee ‘algemene’ bevoegdheden, waarvan het informatierecht er één is. Dit recht geldt – net als het overlegrecht – altijd en is dus niet situatie afhankelijk. Dit houdt in dat de OR een wettelijk recht heeft op álle informatie die hij redelijkerwijs nodig heeft om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitoefenen. De...
Behalve de Wet op de ondernemingsraden zijn er nog diverse andere wetten en gedragscodes waaraan de OR informatierechten kan ontlenen. Een deel van deze wetten en regels heeft expliciet tot doel ervoor te zorgen dat de OR van de bestuurder informatie krijgt over de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. In andere gevallen kan de raad...
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) maakt in artikel 31 uitdrukkelijk onderscheid tussen informatie die de bestuurder desgevraagd aan de ondernemingsraad moet verstrekken en gegevens die de OR ongevraagd moet krijgen. In de praktijk wordt hierbij vaak gesproken van actief en passief informatierecht. Actief informatierecht De OR heeft op basis van...
Tussen de ondernemingsraad en de bestuurder kan een conflict ontstaan over het informatierecht van de OR. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de bestuurder om een bepaalde reden weigert om de gevraagde gegevens te verstrekken, terwijl de raad die info toch echt nodig heeft, bijvoorbeeld om een advies- of instemmingsaanvraag goed te kunnen beoordelen...
Een OR heeft recht op alle informatie die hij nodig heeft om zijn taken goed te kunnen uitvoeren. Bestuurders staan echter vaak niet te trappelen om alle beschikbare informatie aan de ondernemingsraad ter beschikking te stellen. Dat kan tot lastige situaties leiden, aangezien de OR op zijn beurt natuurlijk graag alle benodigde informatie wil...
Het sociaal jaarverslag van de onderneming is een belangrijk hulpmiddel voor de ondernemingsraad bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is elke ondernemer verplicht om jaarlijks bepaalde gegevens over de samenstelling van het personeelsbestand en over het gevoerde sociale beleid aan de OR te...