U bent hier

4. Privacywetgeving naleven

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: juni 2020

Een personeelsadministratie bevat persoonlijke informatie over werknemers. Uw organisatie draagt de verantwoordelijkheid voor de juist- en volledigheid ervan. De privacywetgeving stelt hoge eisen aan het (mogen) verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Zorg er daarom voor dat u op een rechtmatige manier aan de gegevens van werknemers komt, deze ook zo verwerkt en dat u aan hun rechten voldoet!

verwerken gegevens

In de wettekst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat wat het verwerken van persoonsgegevens voor de wet inhoudt:

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

De wettekst uit de AVG komt erop neer dat zodra een individu of een organisatie persoonsgegevens in bezit heeft, deze zich bezighoudt met het verwerken ervan.

Partijen

drie partijen

werknemer

organisatie

externe partij

Iedereen kan persoonsgegevens verwerken. De AVG maakt hierbij onderscheid tussen de volgende drie partijen:

  • De betrokkene: de persoon bij wie de persoonsgegevens horen en dus degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, in dit geval de werknemer.
  • De verantwoordelijke: de persoon of organisatie (of meerdere partijen) die het doel en de middelen van het verwerken van persoonsgegevens bepaalt, in dit geval uw organisatie. U verwerkt de gegevens of laat dat onder uw leiding doen.
  • De verwerker: degene die in opdracht van de verantwoordelijke (een deel van) het verwerken uitvoert. De verwerker is de externe partij waaraan de verantwoordelijke het verwerken van persoonsgegevens heeft uitbesteed, zoals de eventuele in de arm genomen accountant die de salarisadministratie namens uw organisatie uitvoert (zie ook hoofdstuk 8).
Eén van de grondslagen die verwerking van persoonsgegevens door uw organisatie of de door u in de arm genomen verwerker rechtvaardigt, is als de werknemer toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doelen. Rechtsgeldig Slechts onder twee voorwaarden is de toestemming voor het verwerken...
De andere grondslag die verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigt, is als de verwerking noodzakelijk is. Die noodzaak kan op diverse gronden aanwezig zijn: Voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt een partij is, bijvoorbeeld een sollicitant die een arbeidsrelatie aangaat met uw...
Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van werknemers heeft uw organisatie diverse verplichtingen. Informatie Zo moet uw organisatie bij het verzamelen van de persoonsgegevens bepaalde informatie tijdig aan de werknemer verstrekken, zoals: als het van toepassing is, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming; de...
Werknemers hebben op grond van de AVG bepaalde rechten rond hun gegevens die in de personeelsadministratie zijn opgenomen. Doordat uw organisatie hun persoonsgegevens verwerkt, gelden zij immers als zogeheten betrokkenen (zie hiervoor). De verplichtingen voor uw organisatie (zie paragraaf 4.3) vormen vaak de rechten voor de werknemer. Bijvoorbeeld...