U bent hier

6. Inhoudingen op het loon

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: oktober 2015

Van de over belast loon – in welke vorm ook – verschuldigde loonheffingen komen alleen de loonbelasting en premie volksverzekeringen voor rekening van de werknemer, samen loonheffing genoemd. Om de verschuldigde loonheffing en dus het te betalen nettoloon van de werknemer juist te kunnen berekenen, moet u weten van welke grondslag u moet uitgaan en welk heffingstarief u moet hanteren.

volledige werkgeverslast

Door de uniformering van het loonbegrip zijn per 2013 de premies werknemersverzekeringen officieel een volledige werkgeverslast en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW in principe een werkgeversbijdrage geworden.

boete

In dit hoofdstuk komt alleen het deel van de verschuldigde loonheffingen in het bruto-nettotraject aan bod dat op het bordje van de werknemer ligt: de loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonheffing). Dit is een wettelijk verplichte voorheffing op de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Als inhoudingsplichtige moet u die inhouding doen en afdragen aan de Belastingdienst. Berekent u de inhouding onjuist waardoor u te weinig afdraagt aan de fiscus, kan dat een boete van maximaal € 5.278 opleveren.

Naast de wettelijke inhouding van loonheffing moet u wellicht andere zaken op het loon van de werknemer inhouden, zoals pensioenpremie of inleg in een levensloopregeling. Die inhoudingen spelen vaak vanwege een (collectieve) arbeidsovereenkomst of individuele afspraak.

Het is van belang dat u de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen op het juiste moment doet. Voor dat juiste moment is het fiscale genietingsmoment bepalend, dat is het moment waarop het loon fiscaal gezien door de werknemer wordt genoten (zie de figuur hieronder). Ongebruikelijk Soms is het lastig om te bepalen wat het...
Om een juiste berekening van de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen te kunnen maken, moet u natuurlijk precies weten over welk bedrag u de inhouding moet doen. Zoals u in de vorige hoofdstukken al heeft kunnen lezen, vormen immers niet alle beloningen ook belast loon voor de werknemers. De heffingsgrondslag voor de loonbelasting/...
Om tot de juiste inhouding op het loon van de werknemer te komen, heeft u uiteraard de tarieven voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen nodig. Onderstaand vindt u deze loonheffingstarieven voor 2015. Loonheffingstarieven 2015 Schijf Loon op jaarbasis Jonger dan AOW-leeftijd AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later 1 € 0 t/m € 19.822...