U bent hier

11. De eindafrekening maken

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: juli 2021

De uitdiensttreding van een werknemer brengt uiteraard vele financiële en fiscale aspecten met zich mee. Zo moet u ervoor zorgen dat de werknemer alles krijgt uitbetaald waarop hij nog recht heeft – zoals het laatste salaris, openstaande vakantiedagen en bepaalde uitkeringen – en dat hierover goede afspraken worden vastgelegd. Hierbij komen ook diverse administratieve verplichtingen kijken.

afscheids­geschenk

Uw onderneming kan ervoor kiezen om de werknemer een afscheidsgeschenk te geven. Zo’n geschenk is op geen enkele grond onbelast te geven – ook niet als het vooral ideële waarde heeft – tenzij u de diensttijdvrijstelling kunt toepassen (zie paragraaf 11.5). Om het geschenk onbelast te kunnen geven – wat de bedoeling zal zijn – moet u het dan als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte brengen.

De werknemer heeft als onderdeel van de eindafrekening natuurlijk sowieso recht op uitbetaling van zijn salaris over de laatste periode van het dienstverband. Uitbetaling van het laatste loon moet u direct bij uitdiensttreding doen. Eventuele andere looncomponenten van de eindafrekening mag u een loontijdvak later betalen, omdat u hiervoor vaak...
Heeft de werknemer bij uitdiensttreding nog een levensloopsaldo openstaan, dan houdt hij dat. Uw onderneming blijft niet inhoudingsplichtig voor dit saldo. Die plicht gaat over op de nieuwe werkgever óf op de spaarinstelling (als er geen nieuwe werkgever is). De inhoudingsplicht voor levenslooptegoed gaat ook over op de spaarinstelling als uw...
Uw onderneming kan naast een transitievergoeding ook een ontslagvergoeding moeten betalen aan een ontslagen werknemer. Deze (extra) vergoeding is – in tegenstelling tot de transitievergoeding (zie hoofdstuk 10) – wel bedoeld als een schadevergoeding. Een ontslagvergoeding is loon uit vroegere dienstbetrekking. U berekent de loonbelasting/premie...
Het kan zijn dat u met de vertrekkende werknemer een studiekostenbeding heeft afgesproken. In dat beding zijn dan onder andere regels opgenomen over een eventuele (gedeeltelijke) terugbetaling van opleidingen die uw onderneming hem heeft vergoed of verstrekt. Let op dat u alleen rechten aan zo’n beding kunt ontlenen – en dus om de terugbetaling...
Bij het eindigen van de dienstbetrekking kunnen werknemers recht hebben op een bepaalde uitkering van uw organisatie. Bij de vraag of u die uitkering als belast of onbelast loon moet verwerken, is het van belang of de werknemers de uitkering al dan niet ontvangen op grond van een (belaste of vrijgestelde) aanspraak. Aanspraken Een aanspraak is een...
Bij uitdiensttreding van een werknemer moet u hem de niet-opgenomen vakantiedagen (wettelijke en bovenwettelijke) uitbetalen. Om de kostenpost van uitbetaling te voorkomen of te verminderen, kunt u proberen met de werknemer af te spreken dat hij de openstaande vakantiedagen (deels) opneemt aan het einde van zijn dienstverband, bijvoorbeeld tijdens...
In de situatie dat uw onderneming en de werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, moet u ervoor zorgen dat de beëindigingsovereenkomst alle mogelijke afspraken met de werknemer afdekt (zie ook paragraaf 9.3). Het is raadzaam om in de beëindigingsovereenkomst ook een zogeheten finaal kwijtingsbeding op te nemen. Met zo’n beding legt u...