U bent hier

4. Wettelijke kaders

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier HR Rendement
Publicatiedatum: oktober 2021

Bij het opstellen van beleid rondom diversiteit en inclusie vindt u grenzen in het recht. Het is goed om te weten wat wel en niet mag, zodat u niet wordt geconfronteerd met juridische procedures als gevolg van uw beleid. Daarnaast legt de wet u een aantal verplichtingen op die inclusiebevorderend kunnen werken.

verboden ­onderscheid

De gelijkebehandelingswetgeving spreekt over ‘verboden onderscheid’. Dat klinkt minder zwaar dan ‘discriminatie’, maar komt op hetzelfde neer. ‘Verboden onderscheid’ geeft aan dat er ook sprake kan zijn van ‘toegestaan onderscheid’. Om een situatie te kunnen bestempelen als verboden onderscheid, moet er sprake zijn van (het achterwege blijven van) handelen of gedrag dat mensen uitsluit, benadeelt of kwetst.

Diverse wetten vormen de gelijkebehandelingswetgeving. Het gaat om: Algemene wet gelijke behandeling (AWBG); Wet verbod onderscheid arbeidsduur (WOA); Wet verbod onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd (WOBOT); Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ); Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid...
Een belangrijke verplichting die volgt uit de (gelijkebehandelings)wetgeving en de uitspraken van het College is de discriminatievrije werkvloer. Deze geeft u belangrijke handvatten voor inclusie. Het is belangrijk dat werknemers zich gehoord voelen. Klachten die een organisatie niet serieus neemt, zijn vaak een bron van ziekteverzuim. Iedereen...
Mensen met een beperking komen nog steeds moeilijk aan een baan. Het is ook nogal een begrip: mensen met een beperking. Er zijn ontzettend veel beperkingen en het is goed om u te realiseren dat ook binnen één beperking – bijvoorbeeld epilepsie of een aandoening in het autistisch spectrum – veel verschil kan zitten. Als deze groep...
Ook de Arbowet verplicht u tot het doen van aanpassingen aan de werkomgeving van mensen met een beperking, want iedereen moet veilig en gezond kunnen werken. De Arbowet ziet toe op uw huidige werknemers. Het verschil met de WGBH/CZ is dat deze laatste wet ook toeziet op uw werving en selectie van mensen met een beperking. 4.4.1 Veiligheid De...
Waarschijnlijk heeft u instemming nodig van de OR op uw diversiteits- en inclusiebeleid. Dat recht staat in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Betrek de OR al voor het opstellen van het beleid bij uw plannen. OR-leden weten wat er leeft onder werknemers en hebben mogelijk ideeën waar de directie nog niet aan had gedacht. Denk aan...
Discriminatie en diversiteit vragen om aanscherping van de wetgeving. Er zijn een aantal nieuwe wetten (status: augustus 2021) in de maak, die gelijke behandeling in de werving en selectie en diversiteit in de top moeten bevorderen. 4.6.1 Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie Het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij...